JEDYNĄ DROGĄ BY ZACHOWAĆ ZDROWIE SWOJE I ZIEMI JEST EKOLOGICZNE ROLNICTWO

80 % zie­mi w Pol­sce to tere­ny gospo­dar­stw chłop­ski­ch. Są to gospo­dar­stwa rodzin­ne.
Wie­le z nich jest na pro­gu opła­cal­no­ści, albo są wrę­cz nie­opła­cal­ne.
Sfe­ry rzą­do­wo bus­si­ne­so­we lan­su­ją wzo­rem prze­ży­ty­ch wzor­ców zachod­ni­ch model rol­nic­twa prze­my­sło­we­go. Wiel­kie liczą­ce set­ki a nawet tysią­ce ha, uży­wa­ją­ce dużo che­mii kom­bi­na­ty rol­ne i hodow­la­ne mają być alter­na­ty­wą dla gospo­dar­stw chłop­ski­ch.
Zre­ali­zo­wa­nie tego mode­lu dopro­wa­dzi do ban­kruc­twa kil­ka­set tysię­cy mały­ch gospo­dar­stw. Bez pra­cy pozo­sta­nie ok. 3 mln ludzi. Moż­na zadać sobie pyta­nie — kogo to obcho­dzi ?
Mia­sto tych ludzi nie wchło­nie — bo w mia­sta­ch też jest bez­ro­bo­cie.
***
Jedy­ną sen­sow­ną alter­na­ty­wą jest rol­nic­two eko­lo­gicz­ne.
Prze­wi­du­je ono wyż­szą pra­co­chłon­no­ść o ok 30 % od rol­nic­twa kon­wen­cjo­nal­ne­go, ale rąk do pra­cy nie bra­ku­je.
Niż­sze są nato­mia­st nakła­dy, ponie­waż nie sto­su­je się nawo­zów sztucz­ny­ch i che­micz­ny­ch środ­ków ochro­ny roślin. Pod­sta­wą nawo­że­nia jest kom­po­st. Prze­twa­rza on w próch­ni­cę mate­rie orga­nicz­ną.. Czy­taj dalej

Ziemia Ręce Domy EarthHandsAndHouses EHAH — Warsztaty

Sezon pol­ski zaczę­li­śmy w maju. Kil­ka osób wio­sną zde­cy­do­wa­ło się na warsz­ta­ty tyn­kar­skie. Odby­ły się pod Płoń­skiem. Tam gdzie stoi sło­mia­ny dom z zie­lo­nym dachem i i zie­mian­ka z wor­ków z pia­skiem kry­ta wió­rem osi­ko­wym.
Na począt­ku pozna­je­my gli­nę. Jej kle­isto­ść, hydro­sko­pij­no­sc, wytrzy­ma­ło­ść na ści­ska­nie i pla­stycz­no­ść.
Rolu­je­my węży­ki, budu­je­my gli­nia­ne wie­że .
Waż­nym dzia­ła­niem jest lepie­nie plac­ków z gli­ny . Każ­dy ma inna pro­por­cje pia­chu , gli­ny ‚siecz­ki. Po wyschnię­ciu poka­żą nam jaka pro­por­cja jest wła­ści­wa w kon­kret­nym przy­pad­ku.
Szo­kiem dla nie­któ­ry­ch jest doda­tek świe­żej kro­wiej kupy do gli­nia­nej zapra­wy.
W rama­ch zajęć prak­tycz­ny­ch odna­wia­my ścia­nę zewnętrz­ną na sło­mia­nym domku./ma już 8 lat/
Doda­tek pięk­nej czer­wo­nej gli­ny z gór Świę­to­krzy­ski­ch ocie­pla kolor tyn­ku.
Z prze­sia­nej gli­ny, drob­niut­kie­go pia­chu szlich­to­we­go i kle­ju z maki psze­nicz­nej robi­my tyn­ki wewnętrz­ne. Nakła­da­my dwie war­stwy i gła­dzi­my gąb­ką lub ręką , mocząc ją czę­sto w kle­ju. Czy­taj dalej

Superwydajny piec opalany drzewem Możesz sam go zbudować

Roc­ket mass heaters
Nowa popra­wio­na wer­sja
Roc­ket sto­ves to heat cob buil­dings
Ian­to Ewans
Leslie Jack­son
tłu­ma­cze­nie Jaro­sław Dubiel
……………………………………………………………………………………………
O czym jest ta książ­ka
Ta mała książ­ka jest o rewo­lu­cyj­nym pomy­śle , któ­ry w pie­ca­ch opa­la­ny­ch drze­wem zapew­nia pra­wie kom­plet­nie czy­ste spa­la­nie i bar­dzo wyso­ką wydaj­no­ść ciepl­ną.
Pie­ce Roc­ket są wciąż w fazie eks­pe­ry­men­tal­nej i w roku 2006 dzia­ła­ło ich zale­d­wie kil­ka­set ale więk­szo­ść z nich dzia­ła­ła bar­dzo dobrze, a nie­któ­re z nich już wte­dy liczy­ły sobie ponad 10 lat.. Pozwa­la­ły zaosz­czę­dzić dużo pali­wa i kom­plet­nie zmie­ni­ły nasze myśle­nie o ogrze­wa­niu domu ‚spa­la­niu drze­wa i koniecz­no­ści węgla, ropy ‚ener­gii wod­nej czy jądro­wej dla nasze­go kom­for­tu
RMS mogą być kon­stru­owa­ne tech­ni­ką domo­wa nawet przez ama­to­rów
Pasu­ją zna­ko­mi­cie zarów­no do budow­nic­twa z gli­ny posia­da­ją­ce­go mury ‚pod­ło­gi i meble będą­ce zna­ko­mi­tą masą ter­mal­ną jak i do budow­nic­twa tra­dy­cyj­ne­go a nawet do kon­te­ne­ra czy jur­ty.
Ter­min piec rakie­to­wy /Rocket Stove/ uży­wa­ny jest od ponad 20 lat na ozna­cze­nie całej gru­py urzą­dzeń spa­la­ją­cy­ch bio­ma­sę uży­wa­ny­ch do goto­wa­nia i ogrze­wa­nia . Czy­taj dalej

Permakultura Warszawa facebook

Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa

Oj tym razem będzie się dzia­ło. Wiel­ki temat w rama­ch PER­MA­kul­tu­ry w Mie­ście i naszy­ch sta­rań, aby upo­wszech­niać bio­ro­zwią­za­nia ogra­ni­cza­ją­ce ilo­ść wytwa­rza­ny­ch przez nas odpa­dów. Na naszy­ch warsz­ta­ta­ch poja­wią się żar­łocz­ne “potwo­ry” rodem z hor­ro­rów ;) Her­me­tia!!! I poza­mia­ta­ne :)

Nie może­cie tego prze­ga­pić!!! Dla odważ­ny­ch prze­wi­dzia­na jest degu­sta­cja :D
Roz­wińZwiń

Her­mi­kom­po­sto­wa­nie dla począt­ku­ją­cy­ch — PER­MA­kul­tu­ra w Mie­ście.

Paź­dzier­nik 24, 2017, 6:30pm — Paź­dzier­nik 24, 2017, 9:00pm

Tema­tem kolej­ne­go spo­tka­nia jest: HIPER — Kom­po­sto­wa­nie odpad­ków orga­nicz­ny­ch ze wspar­ciem larw her­me­tii, któ­re pozwa­la wytwo­rzyć wspa­nia­ły, peł­no­war­to­ścio­wy kom­po­st i olbrzy­mie ilo­ści peł­no­wa…

Zoba­cz na Face­bo­ok

Takie zna­le­zi­sko na drze­wie w mie­ście, czy ktoś wie co to za grzyb? 🙂 Roz­wińZwiń

Zoba­cz na Face­bo­ok

Wszyst­ko co kie­dyś żyło, może żyć zno­wu — w kom­po­ście”
- Geoff Law­ton.
Roz­wińZwiń

Kom­po­sto­wa­nie — ogro­do­we, dział­ko­we, domo­we.

Paź­dzier­nik 25, 2017, 6:00pm — Paź­dzier­nik 25, 2017, 8:00pm

Zapra­sza­my ser­decz­nie na kolej­ne spo­tka­nie ogrod­ni­cze — tym razem będzie kom­po­sto­wa­nie! Ogro­do­we, dział­ko­we i domo­we. Na zaję­cia­ch dowie­my się: — że Mat­ka Natu­ra też kom­po­stu­je :) — co to jest …

Zoba­cz na Face­bo­ok

Cohousing

Coho­usingis a type of inten­tio­nal com­mu­ni­ty com­po­sed of pri­va­te homes sup­ple­men­ted by sha­red faci­li­ties. The com­mu­ni­ty is plan­ned, owned and mana­ged by the resi­dents – who also sha­re acti­vi­ties whi­ch may inc­lu­de cooking, dining, child care, gar­de­ning, and gover­nan­ce of the com­mu­ni­ty. Com­mon faci­li­ties may inc­lu­de a kit­chen, dining room, laun­dry, child care faci­li­ties, offi­ces, inter­net access, guest rooms, and recre­atio­nal featu­res.
 Wię­cej wiki­pe­dia.

Poni­żej ↓ wszyst­kie posty ozna­czo­ne tagiem: