Jurtownia :-) w sadzie projekt siedziby szkoły Permakultura.Edu.PL, ośrodek edukacyjny, ekowioska, gospodarstwo wspólnotowe; wieś Kiczyce, gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński

Nie­ca­łe sześć hek­ta­rów, ogro­dzo­ne, obec­nie zie­mia pod szkół­ka­mi i matecz­ni­ka­mi drze­wek owo­co­wy­ch. Na tere­nie żad­ny­ch zabu­do­wań, poza wago­no­wym dom­kiem obi­tym deska­mi, na maga­zyn lego­wi­sko :) jest wodo­ciąg w stud­ni i prąd za pło­tem.
 Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka domo­stw i gospo­dar­stw, wygod­ny dojazd, wąska, gład­ka asfal­tów­ka, 4 kilo­me­try do Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek :), dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. Ponad­to w pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły.
 Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim stawy 1)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go! Poza tym w pobli­żu rze­ka Wisła z pięk­nym dzi­kim zako­lem a za rze­ką stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­ba­ch (sta­ra nie­prze­rwa­na za komu­ny tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­ski­ch).

↓ pinez­ka zna­czy ogród pod Jur­tow­nię, na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniej­sz mapę — zoba­czy­sz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..)

Ogród i zie­mię któ­ra nie­ste­ty jest obec­nie pod inten­syw­ną pro­duk­cją szkół­kar­ską, pra­gnę oddać Natu­rze. Jeśli zasto­su­je­my zasa­dy per­ma­kul­tu­ry, może­my to zro­bić razem z ludź­mi żyją­cy­mi w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem :) Marzy mi się by na tere­nie powsta­ło wspól­no­to­we gospo­dar­stwo, mała eko­wio­ska w cha­rak­te­rze ośrod­ka edu­ka­cyj­ne­go — szko­ły głę­bo­kiej eko­lo­gii i per­ma­kul­tu­ry. Zacząć nale­ża­ło by od głów­ne­go budyn­ku wznie­sio­ne­go natu­ral­ną meto­dą — nie­ch będzie “suszar­ni” z rów­no­cze­sną rekul­ty­wa­cją czę­ści ogro­du, prze­zna­czo­ną pod jur­ty, któ­re mogły by zostać roz­lo­ko­wa­ne na wzór kwia­tu (patrz pre­zen­ta­cja poni­żej). Jur­ty po to by ogra­ni­czyć trwa­łe fun­da­men­ty… Suszar­nia był­by zaple­czem gospo­dar­czo-wspól­no­to­wym z dużą kuch­nią, łaź­nią (sau­ną wspól­no­to­wą), prze­strze­nią warsz­ta­to­wą i miesz­ka­niem dla gospo­da­rzy, nato­mia­st jur­ty były­by “pry­wat­ne”.. każ­da z nie­wiel­kim ogród­kiem i wła­sną kom­po­sto­wą toa­le­tą.. każ­da taka enkla­wa roz­dzie­lo­na od sąsia­du­ją­cy­ch jurt szpa­le­rem drzew owo­co­wy­ch była by nie­ja­ko polan­ką wykro­jo­ną w sadzie :)
 Warun­kiem zamiesz­ka­nia w Jur­tow­ni nie­ch będzie prze­strze­ga­nie zasad per­ma­kul­tu­ry — tro­ska o Zie­mię, tro­ska o ludzi i spra­wie­dli­wy podział… i wege­ta­ria­ni­zm. Ben Lazar

link na pre­zen­ta­cję pro­jek­tu Jur­tow­ni w pre­zi: https://prezi.com/ lub bez­po­śred­nio tutaj ↓

   [ + ]

1. gospodarstwo i zakład doświad­czal­ny Goły­sz, miej­sce zna­ne od XVI w.

Komentarz

Dodaj komentarz