Dwa gospodarstwa U Lucy, Piotra i Radka, Belna Górna koło Biecza

Dwa gospo­dar­stwa poło­żo­ne na gra­ni­cy woje­wódz­tw mało­pol­skie­go i pod­kar­pac­kie­go, w dziel­ni­cy mia­sta Bie­cz (oko­ło 4,5 tys miesz­kań­ców) o malow­ni­czej nazwie Bel­na Gór­na.

Gospo­dar­stwo Rado­sła­wa Szul­ca zaj­mu­je oko­ło 1 ha i jest do tej pory użyt­ko­wa­ne jako dział­ka rekre­acyj­no – tury­stycz­na o cha­rak­te­rze per­ma­kul­tu­ro­wym. Wła­ści­ciel upra­wia na wła­sne potrze­by w przy­do­mo­wym ogród­ku warzy­wa na wała­ch per­ma­kul­tu­ro­wy­ch.
 Gospo­dar­stwo Lucy­ny Przy­by­cień i Pio­tra Mar­che­wy Cha­łu­pa na Bel­nej jest gospo­dar­stwem rol­ni­czym o cha­rak­te­rze eko­lo­gicz­nym i per­ma­kul­tu­ro­wym. Przy bez­chmur­nym nie­bie widać górę Liwo­cz. Od nie­ca­łe­go roku współ­wła­ści­cie­le sadzą eko­lo­gicz­ne warzy­wa (pomi­do­ry, kapu­sta, bób, faso­la, bura­ki gro­ch, dynia, cuki­nia, kuku­ry­dza, jar­muż, rze­pa, cie­cior­ka, socze­wi­ca, itd.). Z 1,60 ha wygo­spo­da­ro­wa­ne na upra­wy zosta­ło nie­ca­łe 30 arów. Lucy­na w wol­nym cza­sie zaj­mu­je się zbie­ra­niem i prze­twa­rza­niem lokal­ny­ch ziół. Gospo­dar­stwo poło­żo­ne jest na sto­ku o lek­kim spad­ku. Nr dział­ki na geo­por­ta­lu 120502_4.0001.3073

Oba gospo­dar­stwa współ­pra­cu­ją ze sobą i odda­lo­ne są od sie­bie oko­ło 600–700 metrów.
Link do zdjęć z obu gospo­dar­stw : http://imgur.com/a/5pg04

W gospo­dar­stwa­ch Lucy, Pio­tra i Rad­ka w Bel­nej odbę­dą się (Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go) w dnia­ch 24–27 sierpnia’17 (czwar­tek-nie­dzie­la).

WARUNKI LOKALNE: Wykła­dy kur­su będą u Rado­sła­wa, ćwi­cze­nia prak­tycz­ne mogą się odby­wać u nie­go jak i u Lucy­ny i Pio­tra. Obok obu gospo­dar­stw znaj­du­je się las oraz w pobli­żu pły­nie potok. W pobli­żu jest tyl­ko jest sześć domów. Moż­li­wy dojazd autem bądź rowe­rem albo pie­szo z cen­trum mia­sta poło­żo­ne­go w odle­gło­ści 4–5 km.

JEDZENIE: zdro­we, miej­sco­we i wege.. Lucy­na z Pio­trem udo­stęp­nia­ją sta­ry i róż­no­rod­ny sad, ogród oraz warzy­wa z któ­ry­ch będą zro­bio­ne wegań­skie posił­ki. W kuch­ni korzy­sta­ją nie tyl­ko z wła­sny­ch upraw ale tak­że z dzi­ko rosną­cy­ch roślin tudzież chwa­stów. W przy­pad­ku gdy kur­sant będzie chciał sam zro­bić jedze­nie udo­stęp­nia­ją kuch­nię i warzy­wa.

WAŻNE: Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, zale­ca­my zaopa­trze­nie w suchy pro­wiant na śnia­da­nia (płat­ki, muesli, itp.) ma to na celu odcią­że­nie osób odpo­wie­dzial­ny­ch za wyży­wie­nie jest rów­nież ele­men­tem zdro­wej die­ty i zasad odży­wia­nia, o czym będzie na warsz­ta­ta­ch (patrz: pro­gram :)

SPANIE: u Rad­ka jest 12 miej­sc noc­le­go­wy­ch. W salo­nie są dwie kana­py dwu­oso­bo­we, dodat­ko­wo moż­na roz­ło­żyć mate­rac, któ­ry jest na sta­nie, na pod­da­szu dwa podwój­ne łóż­ka i dwa poje­dyn­cze tap­cza­ny, na zamknię­tej weran­dzie jest roz­kła­da­ny tap­czan i dwu­oso­bo­wy mate­rac. Jest moż­li­wo­ść roz­bi­cia namio­tu jak­by ktoś chciał. Na par­te­rze: dostęp do kuch­ni i łazien­ki, na pię­trze tyl­ko toa­le­ta i umy­wal­ka. Zale­ca­my jak zwy­kle wła­sne śpi­wo­ry :)

WAŻNE2: Dopła­ty do osób towa­rzy­szą­cy­ch nie bio­rą­cy­ch udzia­łu w warsz­ta­ta­ch (zasa­dy opłat i finan­so­wa­nia)

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów, z jed­nym cie­ka­wym roz­sze­rze­niem. Na warsz­ta­ta­ch w Bel­nej odwie­dzi nas Joan­na Boj­czew­skagospo­dy­ni z Eko­po­let­ka, stu­dent­ka Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go i akty­wist­ka Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska), któ­ra przed­sta­wi nam spo­sób na opła­cal­ną eko­lo­gicz­ną upra­wę warzyw oraz wpro­wa­dzi nas w taj­ni­ki zbio­ru i prze­cho­wy­wa­nia nasion.

HARMONOGRAM DZIENNY I NOCNY — patrz pod lin­kiem :)

WIECEJ INFO o Warsz­ta­ta­ch pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go pod lin­kiem gdzie rów­nież moż­na się zapi­sać.

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW: w Bel­nej Gór­nej jak wszę­dzie zakła­da­my gru­pę 12 oso­bo­wą, by moż­na było wspól­nie wygod­nie pra­co­wać. Dla­te­go oso­by chcą­ce zapew­nić sobie miej­sce, pro­szo­ne są o potwier­dze­nie rezer­wa­cji przez wpła­tę zalicz­ki - podyk­to­wa­ne jest to logi­sty­ką wyda­rze­nia i ogra­ni­czo­ną ilo­ścią miej­sc.
 (zasa­dy opłat i finan­so­wa­nia)
 Poni­żej lista osób, któ­re potwier­dzi­ły swój udział (Żół­te Pod­kre­śle­nie ozna­cza potwier­dze­nie :)

  1. Ire­na Luch­ko
  2. Kata­rzy­na Zdeb
  3. Jolan­ta Chyc­ka
  4. Anto­ni­na Chyc­ka Fb
  5. Judy­ta Lute­rek
  6. Agniesz­ka Soboń
  7. Beata Cyga­nek
  8. Gabrie­la Pawiak
  9. Alek­san­der Wro­na
  10. Dariu­sz Pra­łat
  11. Pio­tr Hus
  12. Bar­ba­ra Kapi­ca

↓ Mapa z pinez­ką w Bel­nej Gór­nej :)DOJAZD: Moż­li­wy dojazd samo­cho­dem. Par­king zor­ga­ni­zo­wa­ny będzie w razie potrzeb przy oby­dwó­ch gospo­dar­stwa­ch, ale moż­na na czas szko­le­nia auta zosta­wić w mie­ście na bez­płat­nym par­kin­gu. Moż­na doje­chać z Bie­cza środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej (pre­fe­ro­wa­na taka opcja). Pio­tr dys­po­nu­je autem i mógł­by ode­brać z mia­sta kur­san­tów.
 Gospo­dar­stwa poło­żo­ne są 4–5 km do ści­słe­go cen­trum Bie­cza przy czym ostat­ni kilo­me­tr utwar­dza­ną dro­gą).

↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..


Komentarze

 1. NOCLEGI

  u Rad­ka są czte­ry dwu­oso­bo­we łóż­ka = 8 osób, i pięć poje­dyn­czy­ch, łącz­nie 13 osób, moż­na doli­czyć jesz­cze z 2 oso­by na kari­ma­ta­ch (jak­by chcia­ły) co daje u Rad­ka mak­sy­mal­ną ilo­ść 15 osób. u Lucy i Pio­tra jest dodat­ko­wo do dys­po­zy­cji bara­ko­wóz wypo­sa­żo­ny w tap­czan (dwu­oso­bo­wy) i umywalkę​. Poza tym przy obu gospo­dar­stwa­ch moż­na spo­koj­nie roz­bić parę namio­tów — jeśli­by ktoś chciał​. Dopła­ty do osób towa­rzy­szą­cy­ch nie bio­rą­cy­ch udzia­łów w warsz­ta­ta­ch 15 zł/nocleg.

 2. Czy jest szan­sa by się jesz­cze dopi­sać? Dopie­ro dziś zoba­czy­łam te wyda­rze­nia. Kolej­ne ter­mi­ny zupeł­nie odpa­da­ją :-(

  1. moż­na :) pro­szę to zro­bić przez for­mu­la­rz na głów­nej stro­nie warsz­ta­tów

Dodaj komentarz