Gospodarstwo w Purdzie Modelowo permakulturowe w fazie projektowania

Miej­sce o ogrom­nym poten­cja­le, nie­gdyś pięk­ne gospo­dar­stwo. Trzy­na­ście hek­ta­rów poło­żo­ne w leśnej zato­ce, kilo­me­tr od gmin­nej wsi Pur­da, na pogra­ni­czu War­mii i Mazur, pół­to­ra kilo­me­tra od jezio­ra Ser­went.
 Teren gospo­dar­stwa posia­da wszyst­kie ele­men­ty mini eko­sys­te­mu: bez­po­śred­nie oto­cze­nie lasów, duży staw o powierzch­ni 3,7 ha, z cze­go 1,8 ha w gra­ni­ca­ch gospo­dar­stwa, mały staw przy sie­dli­sku od zachod­niej stro­ny, na pół­noc od sie­dli­ska obro­śnię­ta drze­wa­mi niec­ka tere­no­wa praw­do­po­dob­nie daw­ne wyro­bi­sko gli­ny, 1,8 ha zadrze­wień sadzo­ny­ch i dzi­ki­ch (w tym sta­re sie­dli­sko), pozo­sta­ła czę­ść – 9 ha to zie­mia upraw­na, głów­nie łąki. Ponad poło­wa zie­mi upraw­nej to połu­dnio­wo-wschod­ni stok w stro­nę duże­go sta­wu. Teren bar­dzo pofa­lo­wa­ny. W sąsiedz­twie dwa tra­dy­cyj­ne gospo­dar­stwa rol­ne: od zacho­du i połu­dnia (za roz­le­wi­skiem).
 Sie­dli­sko zło­żo­ne z trzech budyn­ków (miesz­kal­ne­go, inwen­tar­skie­go, sto­do­ły i piw­ni­cy ziem­nej), oto­czo­ne sta­ro­drze­wem. W pobli­żu gór­ne­go sta­wu wyjąt­ko­wo pięk­ny świerk o obwo­dzie pnia bli­sko 3m :) wię­cej infor­ma­cji pod lin­kiem.

[cze­ka­my na ład­ne zdję­cia, na razie mamy tyl­ko sto­do­łę przed remon­tem :)]

Na gospo­dar­stwie w Pur­dzie w dnia­ch 6–10 września’17 odbę­dą się czte­ro­dnio­we Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Poni­żej warun­ki miej­sco­we.

WARUNKI MIEJSCOWE: Ruszył remont sto­do­ły, któ­rą widać na zdję­ciu :) i na warsz­ta­ty ma być skoń­czo­ny. Na dole będzie sala z wnę­ką kuchen­ną i łazien­ka z toa­le­tą kom­po­stu­ją­cą. Obok będzie sala ciem­na — sto­do­ło­wa. Tam zawie­si­my ekran. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów mogą spać na antre­so­li — potrzeb­ne śpi­wo­ry, moż­na zabrać rów­nież namio­ty. W odwo­dzie jest gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne po sąsiedz­ku. Jest też pomy­sł zamó­wie­nia tam obia­dów, ale to nie zosta­ło jesz­cze uzgod­nio­ne.

ŻYWIENIE: Ogól­nie: wege­ta­riań­skie, lokal­ne, pro­ste i zdro­we :) Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie — zale­ca­my zaopa­trze­nie w suchy pro­wiant na śnia­da­nia (płat­ki, muesli, itp.) ma to na celu odcią­że­nie osób odpo­wie­dzial­ny­ch za wyży­wie­nie jest rów­nież ele­men­tem zdro­wej die­ty i zasad odży­wia­nia, o czym będzie na warsz­ta­ta­ch (patrz: pro­gram :)

WAŻNE: Dopła­ty do osób towa­rzy­szą­cy­ch nie bio­rą­cy­ch udzia­łu w warsz­ta­ta­ch (zasa­dy opłat i finan­so­wa­nia)

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów z jed­nym cie­ka­wym roz­sze­rze­niem.. Na warsz­ta­ta­ch w Pur­dzie gościem będzie Woj­cie­ch Gór­nyznaw­ca i pro­pa­ga­tor per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce (Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa, forum Per­mi­sie)

HARMONOGRAM DZIENNY I NOCNY — patrz pod lin­kiem :)

WIECEJ INFO o Warsz­ta­ta­ch pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go pod lin­kiem gdzie rów­nież moż­na się zapi­sać.

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW: w Pur­dzie jak wszę­dzie zakła­da­my gru­pę 12 oso­bo­wą, by moż­na było wspól­nie wygod­nie pra­co­wać.

  1. Aga­ta Sidz
  2. Syl­wia Woje­wo­da
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12. 

↓ Mapa z pinez­ką w sie­dli­sku gospo­dar­stwa w Pur­dzie :)↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..


Dodaj komentarz