grupy i organizacje

Permakultura Warszawa facebook

Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa

Woj­cie­ch Gór­ny udo­stęp­nił wyda­rze­nie Buj­na War­sza­wa w gru­pie Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa. Roz­wińZwiń

War­szaw­skie Dożyn­ki Ogro­dów Spo­łecz­no­ścio­wy­ch

Paź­dzier­nik 7, 2017, 1:00pm — Paź­dzier­nik 7, 2017, 6:00pm

Zapra­sza­my ser­decz­nie na pierw­sze dożyn­ki war­szaw­ski­ch ogro­dów spo­łecz­no­ścio­wy­ch, w któ­ry­ch poka­że­my wam nasze ogro­dy i dzia­ła­nia. Zapra­sza­my do zaga­dy­wa­nia ogrod­ni­ków i ogrod­nicz­ki, któ­rzy …

Zoba­cz na Face­bo­ok

Woj­cie­ch Gór­ny zak­tu­ali­zo­wał zdję­cie w gru­pie Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa. Roz­wińZwiń

Zoba­cz na Face­bo­ok

Spo­so­bów na życie jest wie­le — tu jeden z faj­niej­szy­ch ;) Kró­ciut­ki fil­mik o panu, któ­ry żyje ze zbie­ra­nia nasion dzi­ki­ch roślin. :) Roz­wińZwiń

Meet Fore­st Sho­mer, the master wild seed man! — Like Forest’s Face­bo­ok page: Insi­de Pas­sa­ge Seeds Visit his websi­te: www.insidepassageseeds.com

Zoba­cz na Face­bo­ok

PER­MA­kul­tu­ra w Mie­ście — waka­cyj­ne spo­tka­nia z Per­ma­kul­tu­rą; War­sza­wa, sezon 2017! :)

Jesien­ne spo­tka­nia już w toku: mamy za sobą warsz­ta­ty budo­wy ogro­do­we­go kom­po­stow­ni­ka i kom­po­sto­wa­nia meto­dą Ber­ke­ley. 5 paź­dzier­ni­ka odbę­dą się warsz­ta­ty o per­ma­kul­tu­ro­wy­ch meto­da­ch upra­wy jadal­ny­ch i lecz­ni­czy­ch grzy­bów — wię­cej już wkrót­ce.
Roz­wińZwiń

Dziś o efek­ta­ch warsz­ta­tów jakie mia­łem zaszczyt pro­wa­dzić w War­sza­wie. Pod­czas trzech spo­tkań warsz­ta­to­wy­ch od lip­ca do sierp­nia 2017r., wspól­nie z Warsz­ta­to­wicz­ka­mi i Warsz­ta­to­wi­cza­mi z gru­py …

Zoba­cz na Face­bo­ok