Stańkowa

Stańkowa Beskid Wyspowy

Stań­ko­wa nie­da­le­ko Żbi­ko­wic w Beski­dzie Wyspo­wym oko­ło 85 km od Kra­ko­wa… Prze­pięk­na, zacisz­na dolin­ka na samym koń­cu wsi, a w niej tro­chę ponad 2ha z drew­nia­nym domem z 1940 r.
 W Stań­ko­wej jest na swój spo­sób „per­ma­kul­tu­ro­wo”. Życie i prze­kształ­ce­nia toczą się tam bar­dzo orga­nicz­nie, stop­nio­wo, z posza­no­wa­niem zasta­ny­ch uwa­run­ko­wań, kra­jo­bra­zu, nigdy nie było tam opry­sków, nawo­zów sztucz­ny­ch. Ponie­waż przez lata prze­strzeń funk­cjo­no­wa­ła głów­nie jako dom let­ni­sko­wy, ogró­dek pro­wa­dzo­ny był do tej pory nie­re­gu­lar­nie.
 Warsz­ta­ty są oka­zją na spoj­rze­nie sze­rzej i wyty­cze­nie kie­run­ków dla dal­szy­ch ogro­do­wy­ch dzia­łań. W tym roku jeste­śmy w Stań­ko­wej od wio­sny mamy więc nadzie­ję, że skrom­ny ogró­dek wyda już jakieś plo­ny.
 Dużo prze­strze­ni na wyciecz­ki, ogni­ska, hasa­nie i tań­ce na łące :-) Poni­żej tro­chę zdjęć z tere­nu i naj­bliż­szej oko­li­cy.

Stań­ko­wa to kolej­na loka­li­za­cja Warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, któ­re odbę­dą się tam w dnia­ch 20–23 lipca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la). Poni­żej warun­ki miej­sco­we :) Czy­taj dalej