grupy i organizacje

Permakultura Warszawa facebook

Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa

Oj tym razem będzie się dzia­ło. Wiel­ki temat w rama­ch PER­MA­kul­tu­ry w Mie­ście i naszy­ch sta­rań, aby upo­wszech­niać bio­ro­zwią­za­nia ogra­ni­cza­ją­ce ilo­ść wytwa­rza­ny­ch przez nas odpa­dów. Na naszy­ch warsz­ta­ta­ch poja­wią się żar­łocz­ne “potwo­ry” rodem z hor­ro­rów ;) Her­me­tia!!! I poza­mia­ta­ne :)

Nie może­cie tego prze­ga­pić!!! Dla odważ­ny­ch prze­wi­dzia­na jest degu­sta­cja :D
Roz­wińZwiń

Her­mi­kom­po­sto­wa­nie dla począt­ku­ją­cy­ch — PER­MA­kul­tu­ra w Mie­ście.

Paź­dzier­nik 24, 2017, 6:30pm — Paź­dzier­nik 24, 2017, 9:00pm

Tema­tem kolej­ne­go spo­tka­nia jest: HIPER — Kom­po­sto­wa­nie odpad­ków orga­nicz­ny­ch ze wspar­ciem larw her­me­tii, któ­re pozwa­la wytwo­rzyć wspa­nia­ły, peł­no­war­to­ścio­wy kom­po­st i olbrzy­mie ilo­ści peł­no­wa…

Zoba­cz na Face­bo­ok

Takie zna­le­zi­sko na drze­wie w mie­ście, czy ktoś wie co to za grzyb? 🙂 Roz­wińZwiń

Zoba­cz na Face­bo­ok

Wszyst­ko co kie­dyś żyło, może żyć zno­wu — w kom­po­ście”
- Geoff Law­ton.
Roz­wińZwiń

Kom­po­sto­wa­nie — ogro­do­we, dział­ko­we, domo­we.

Paź­dzier­nik 25, 2017, 6:00pm — Paź­dzier­nik 25, 2017, 8:00pm

Zapra­sza­my ser­decz­nie na kolej­ne spo­tka­nie ogrod­ni­cze — tym razem będzie kom­po­sto­wa­nie! Ogro­do­we, dział­ko­we i domo­we. Na zaję­cia­ch dowie­my się: — że Mat­ka Natu­ra też kom­po­stu­je :) — co to jest …

Zoba­cz na Face­bo­ok