grupy i organizacje

Permakultura Warszawa facebook

Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa

youtu.be/51gYouo38sw Roz­wińZwiń

Zoba­cz na Face­bo­ok

O tym jak upra­wiać grzy­by i jaką rolę peł­nią one w per­ma­kul­tu­ro­wym ogro­dzie, już w naj­bliż­szy wto­rek 20 mar­ca w War­sza­wie :) Roz­wińZwiń

Upra­wia­my grzy­by — per­ma­kul­tu­ro­wo.

Marzec 20, 2018, 6:30pm — Marzec 20, 2018, 9:30pm

PER­MA­kul­tu­ra w MIESCIE” – Upra­wia­my GRZYBY Per­ma­kul­tu­ro­wo Za nami warsz­ta­ty z upra­wy mikro­zie­le­ni­ny. Dzię­ku­ję Wszyst­kim przy­by­łym za mega pozy­tyw­ną ener­gię i aktyw­ny udział w spo­tka­niu. A ju…

Zoba­cz na Face­bo­ok

Domo­wa, recy­klin­go­wa kiel­kow­ni­ca Roz­wińZwiń

Domo­wy, recy­klin­go­wy spo­sób na kieł­ki ♡

Zoba­cz na Face­bo­ok

any beeke­epers here? Roz­wińZwiń

Zoba­cz na Face­bo­ok

Cze­ść wszyst­kim, mam pew­ne ogłoszenie😊Pracuję w skle­pie eko­lo­gicz­nym, gotu­je­my tam też wegań­sko i mamy tro­chę eko­lo­gicz­ny­ch odpad­ków. Uczest­ni­czy­my w pro­jek­cie zero waste i poszu­ku­je­my osób chet­ny­ch, któ­re chcia­ły­by je odbie­rać. Dodam, że mamy 2 loka­li­za­cje Moko­tów i Ursy­nów. Zaczy­na się sezon ogrod­ni­czy więc zapra­szam do współ­pra­cy.
Ilości/odbiór: od wor­ka 35L65L, 2 –3x w tyg.
Dzię­ku­ję wszyst­kim za odzew. Na tą chwi­lę odpad­ki roz­dy­spo­no­wa­ne. Będę uak­tu­al­niać info.😄
Roz­wińZwiń

Zoba­cz na Face­bo­ok