miejsca permakultury

Ostoja — permakulturowe miejsce pokazowe Wojciech Górny

W ser­cu Pusz­czy Boli­mow­skiej powsta­je Osto­ja – per­ma­kul­tu­ro­we miej­sce poka­zo­we, gdzie od 2013 roku wpro­wa­dzam zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Osto­ja leży na skra­ju pra­do­li­ny rze­ki Raw­ki, na suchy­ch piasz­czy­sty­ch gle­ba­ch oto­czo­ny­ch lasem sosno­wym, gdzie warun­ki upra­wy roślin i gospo­da­ro­wa­nia są bar­dzo trud­ne. Jest to więc nie­ła­twy, nie­mniej dosko­na­ły poli­gon doświad­czal­ny dla roz­wią­zań per­ma­kul­tu­ro­wy­ch.
Pomi­mo, że miej­sce jest w fazie two­rze­nia, już teraz moż­na w Ostoi zoba­czyć wie­le cie­ka­wy­ch roz­wią­zań z zakre­su per­ma­kul­tu­ry i eko­lo­gii, mię­dzy inny­mi:
— grząd­ki per­ma­kul­tu­ro­we róż­ne­go typu
— świe­żo zało­żo­ny mini ogród leśny
— spi­ra­lę zio­ło­wą
— małą hugel­kul­tu­rę
— róż­ne for­my kom­po­sto­wa­nia, nawo­że­nia, ściół­ko­wa­nia
— poli­kul­tu­ry
— upra­wy w kost­ka­ch sło­my, wor­ka­ch i doni­ca­ch pod­sią­ko­wy­ch z mate­ria­łów z recyc­lin­gu
— pro­ste urzą­dze­nia do ogrze­wa­nia i goto­wa­nia przy uży­ciu ener­gii sło­necz­nej, z mate­ria­łów z recyc­lin­gu
— piec na drew­no z pale­ni­skiem Kuznie­co­wa i ławą grzew­czą
— zbior­ni­ki wody desz­czo­wej
— dom­ki dla owa­dów i wie­le inny­ch drob­ny­ch uspraw­nień przy­ja­zny­ch dla ludzi i śro­do­wi­ska

ostoja-ziola

W Ostoi cza­sa­mi orga­ni­zo­wa­ne są warsz­ta­ty per­ma­kul­tu­ro­we, na przy­kład takie.
Aktu­al­ne wyda­rze­nia w Ostoi przed­sta­wiam na blo­gu.
Pro­wa­dzę rów­nież forum dys­ku­syj­ne Per­mi­sie oraz stro­ny Per­mi­sie i Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa na Face­bo­oku.

otoja-pomidory

Ogród przy domu w Milanówku Krystyna Słowik

W moim ogro­dzie przy­do­mo­wym w Mila­nów­ku zało­ży­łam trzy grząd­ki warzyw­ne per­ma­kul­tu­ro­we, ponie­waż do tej pory wszyst­ko rosło tu kiep­sko a moja pra­ca była na mar­ne. Wcze­sną wio­sną zain­we­sto­wa­łam czas, pra­cę i nie­wie­le pie­nię­dzy w ich zapro­jek­to­wa­nie i reali­za­cję. Dzię­ki temu przez całe lato mie­li­śmy obfi­te zbio­ry: wła­sne i zdro­we pomi­do­ry, ogór­ki, sała­ty, cuki­nie, zio­ła, dynie itp.
 Naresz­cie nie musia­łam pie­lić dzię­ki ściół­ko­wa­niu, omi­nie mnie na wio­snę kopa­nie, latem nie­wie­le pod­le­wa­łam, wszyst­ko rosło dorod­nie pomi­mo gęstwi­ny i mia­łam obfi­te plo­ny z ha. W dodat­ku grząd­ki były nie tyl­ko poży­tecz­ne ale rów­nież ład­ne!

adres ogro­du: Mila­nó­wek, ul. Lite­rac­ka 6a
ema­il: slowik.krystyna@gmail.com; tel. 501 435 865

Ogrodnicza Obsesja permakulturowy ogródek działkowy

Ogró­dek dział­ko­wy o powierzch­ni nie­ca­ły­ch 300 mkw w Siech­ni­ca­ch pod Wro­cła­wiem, któ­ry upra­wiam od kil­ku lat, a od jesie­ni 2015 sta­ram się sto­so­wać zało­że­nia per­ma­kul­tu­ry i powo­li prze­obra­żać ogród według jej zasad. Swo­je doświad­cze­nie opi­su­ję na blo­gu OgrodniczaObsesja.blogspot.com i powią­za­nym kana­le YouTu­be.
Czy­taj dalej

Polski Instytut Badawczy Permakultury Fundacja TRANSFORMACJA

Pol­ski Insty­tut Badaw­czy Per­ma­kul­tu­ry (PIBP) to pro­jekt kon­cen­tru­ją­cy się na wspie­ra­niu i roz­prze­strze­nia­niu per­ma­kul­tu­ro­wy­ch stra­te­gii roz­wo­ju zrów­no­wa­żo­ne­go, w rama­ch spo­łecz­no­ści lokal­ny­ch w Pol­sce i na świe­cie. Jest on koor­dy­no­wa­ny przez sieć dzia­ła­czy oraz prak­ty­ków Per­ma­kul­tu­ry i pro­jek­to­wa­nia rege­ne­ra­tyw­ne­go, sku­pio­ny­ch wokół Fun­da­cji TRANSFORMACJA. PIBP to miej­sce, gdzie każ­dy może się zaan­ga­żo­wać w pra­ce badaw­cze oraz dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne. Jest to swo­isty “poli­gon doświad­czal­ny”, dedy­ko­wa­ny nowym stra­te­giom zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji i dys­try­bu­cji żyw­no­ści orga­nicz­nej, two­rze­niu nowy­ch form pozy­ski­wa­nia ener­gii ze źró­deł odna­wial­ny­ch oraz pro­wa­dze­niu róż­no­rod­ny­ch pro­jek­tów badaw­czy­ch i edu­ka­cyj­ny­ch. Dzia­ła­nia PIBP kon­cen­tru­ją się obec­nie na roz­bu­do­wie zaple­cza badaw­czo-edu­ka­cyj­ne­go, pro­wa­dze­niu warsz­ta­tów, szko­leń i zajęć prak­tycz­ny­ch dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­sły­ch oraz reali­za­cji róż­no­rod­ny­ch pro­jek­tów imple­men­tu­ją­cy­ch zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce i na świe­cie.

Stro­na web: Fun­da­cja Trans­for­ma­cja

Bio_Arka

Bio­_Ar­ka to nasze miej­sce, nasze zwie­rzę­ta, nasz dom i my. Sło­wem nasz Bio­top*, Styl i Spo­sób na Życie.

Bio­_Ar­ka blog to miej­sce w któ­rym opi­su­je­my nasze spo­so­by na życie, któ­re­go docze­snym celem jest suk­ce­syw­ne odci­na­nie się od sys­te­mu tego świa­ta. Opi­su­je­my swo­je pró­by, poraż­ki, małe suk­ce­sy i spryt­ne paten­ty na uła­twia­nie sobie trud­ne­go życia. Jak pew­nie zauwa­ży­cie, nasz ogród i dom pro­wa­dzo­ne są tak, żeby­śmy musie­li poświę­cać im naj­mniej­szą moż­li­wą cząst­kę cza­su inten­syw­ne­go dnia. Dale­cy jeste­śmy od wykań­cza­nia wszyst­kie­go pod jakiś mniej lub bar­dziej wydu­ma­ny gust, czy styl este­tycz­ny. Wła­ści­wie jeste­śmy anty-este­tycz­ni. Jeste­śmy do bólu prak­tycz­ni i leni­wi. Takie podej­ście, prze­ja­wia­ją­ce się nie tyl­ko w ogro­dzie, ale tak­że w kuli­na­ria­ch, higie­nie, kosme­ty­ka­ch, prze­ro­dzi­ło się w jakiś pier­wot­ny mini­ma­li­zm. Nie wyszu­ka­ny, zim­ny i nowo­cze­sny mini­ma­li­zm zna­ny z żur­na­li o archi­tek­tu­rze i wnę­trza­ch, ale mini­ma­li­zm pole­ga­ją­cy na robie­niu tyl­ko rze­czy nie­zbęd­nie potrzeb­ny­ch, bez tra­ce­nia ener­gii na ich kolo­ro­wa­nie, upięk­sza­nie, doda­wa­nie „poli­tu­ry”. Takie podej­ście jest tym bar­dziej cie­ka­we, że obo­je, z żoną mamy wyż­sze wykształ­ce­nie jakoś tam kie­run­ko­wa­ne na odczu­wa­nie este­ty­ki. Archi­tekt i Pla­styk-kon­ser­wa­tor sztu­ki.

Bio Arka A. Gregorczyk

KOS na Krzemionkach permakulturowy Ogród społecznościowy

Ogród spo­łecz­no­ścio­wy KOS na Krze­mion­ka­ch zało­żo­ny w zeszłym roku (2015) w na tere­nie opusz­czo­ne­go ogro­du w otu­li­nie zabyt­ko­we­go Par­ku Bed­nar­skie­go na Pod­gó­rzu, opusz­czo­nym ogro­dzie któ­re­go histo­ria się­ga pana Szczy­gła, kon­ser­wa­to­ra w przed­szko­lu Zakła­dów Tram­wa­jo­wy­ch na Krze­mion­ka­ch. Nasz ogród pro­wa­dzi­my meto­dą per­ma­kul­tu­ry, eko­lo­gicz­ne­go miej­skie­go rol­nic­twa, kła­dąc naci­sk na budo­wę eko­sys­te­mu uwzględ­nia­ją­ce­go spo­łecz­no­ść. W ogro­dzie mamy wspól­ny kom­po­stow­nik, grząd­ki, sadek, spi­ra­lę ziół, ule i zbior­nik na wodę desz­czów­kę, a w nimi ryb­ki na koma­ry i na ucie­chę nie tyl­ko dzie­ci :) Jak za cza­sów ogrod­ni­ka Szczy­gła współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem po sąsiedz­ku — w zamian za wodę dawa­li­śmy dzie­ciom lek­cje przy­ro­dy, mię­dzy inny­mi posa­dzi­li­śmy fasol­ki.. W ogro­dzie odby­wa­ją się warsz­ta­ty, lek­cje (np. kosze­nia kosą) a tak­że czy­ny spo­łecz­ne (w ten spo­sób powsta­ła ziel­na spi­ra­la i kom­po­stow­nik. Okrą­gła grząd­ka man­da­la powsta­ła we współ­pra­cy z uni­wer­sy­te­tem peda­go­gicz­nym, razem malo­wa­li­śmy mchem, sadzi­li­śmy i sia­li­śmy kwia­ty. W edu­ka­cję wpro­wa­dza­my ele­men­ty hor­ti­te­ra­pi roz­cią­gnię­tej na cały oko­licz­ny wymiar spo­łecz­no-miej­ski :) Nasze dzia­ła­nia kon­cen­tru­je­my na edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej poprzez uka­zy­wa­nie prak­tycz­ny­ch reali­za­cji i otwie­ra­nie moż­li­wo­ści czyn­ne­go w nich udzia­łu ku popra­wie śro­do­wi­ska na naszej pla­ne­cie i domo­stwie.
W tego­rocz­ny­ch pla­na­ch ogro­du jest zaan­ga­żo­wa­nie w two­rze­nie zde­cen­tra­li­zo­wa­ne­go, spo­łecz­no­ścio­we­go ban­ku eko­lo­gicz­ny­ch nasion, któ­re­go ogród KOS mógł­by być kra­kow­skim punk­tem w rama­ch Ruchu na rze­cz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej.

permakulturowy ogród społecznościowy KOS 2

nasza stro­na KOS na Krze­mio­ka­ch

Jurtownia :-) kampus projekt siedziby szkoły Permakultura.Edu.PL, gospodarstwo wspólnotowe, ośrodek edukacyjny; Podlesie, wieś Kiczyce, gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński

Sześć hek­ta­rów, ogro­dzo­ne, obec­nie zie­mia pod szkół­ka­mi i matecz­ni­ka­mi drze­wek owo­co­wy­ch. Na tere­nie żad­ny­ch zabu­do­wań, poza wago­no­wym dom­kiem obi­tym deska­mi, na biu­ro-maga­zyn szko­ły :) jest wodo­ciąg w stud­ni i prąd za pło­tem.
 Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka domo­stw i gospo­dar­stw, wygod­ny dojazd, wąska, gład­ka asfal­tów­ka, 7 kilo­me­trów do Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek :), dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. Ponad­to w pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły.
 Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim stawy 1)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go! Poza tym w pobli­żu rze­ka Wisła z pięk­nym dzi­kim zako­lem a za rze­ką stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­ba­ch (sta­ra nie­prze­rwa­na za komu­ny tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­ski­ch). No i Cze­chy — do gra­ni­cy 15 km :)

↓ pinez­ka zna­czy ogród pod Jur­tow­nię, na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniej­sz mapę — zoba­czy­sz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..) na mapie dostęp­na opcja Stre­et View

Ogród i zie­mię, któ­ra jest obec­nie pod kon­wen­cjo­nal­ną pro­duk­cją szkół­kar­ską, pra­gnie­my oddać Natu­rze. Jeśli zasto­su­je­my zasa­dy per­ma­kul­tu­ry, może­my to zro­bić razem z ludź­mi żyją­cy­mi w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem :) Marzy nam się wspól­no­to­we gospo­dar­stwo w cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­ne­go ośrod­ka roz­wo­ju ducho­we­go, z teo­rią Gai u pod­staw świa­to­po­glą­do­wy­ch, warsz­ta­to­wa szko­ła głę­bo­kiej eko­lo­gii i per­ma­kul­tu­ry.

W tym roku zaczy­na­my reali­za­cję od wyłą­cze­nia spod kon­wen­cjo­nal­nej upra­wy pierw­sze­go hek­ta­ra i jego rekul­ty­wa­cji wypa­sem (będzie­my hodo­wać świę­te kro­wy :) od remon­tu wago­nu pod lokum gospodyni/gospodarza, z kuch­nią, poko­jem i toa­le­tą kom­po­sto­wą. Jeśli wio­sną uda­ło­by się posta­wić polo­we prysz­ni­ce i sani­ta­ria­ty dla ple­ne­ro­wy­ch gości, moż­na by urzą­dzić latem warsz­ta­ty budo­wy pierw­szej jur­ty! :)

w gale­rii poni­żej pro­po­no­wa­ne Eko Jur­ty

Warun­kiem zamiesz­ka­nia w Jur­tow­ni nie­ch będzie prze­strze­ga­nie zasad per­ma­kul­tu­ry — tro­ska o Zie­mię, tro­ska o ludzi i spra­wie­dli­wy podział… Wege­ta­ria­ni­zm oraz wno­sze­nie do wspól­no­ty cze­goś twór­cze­go: znaw­stwa, sztu­ki lub rze­mio­sła :)” Ben

Ośro­dek będzie począt­ko­wo sezo­no­wy, z domem wspól­no­to­wym (z natu­ral­ny­ch mate­ria­łów) gdzie będzie duża kuch­nia, sau­na, sala warsz­ta­to­wa, oraz miesz­ka­nie gospo­da­rza.
 Poza stre­fą wspól­no­to­wą prze­wi­dzia­ne są prze­strze­nie pry­wat­ne, wstęp­nie pod namio­ty.. jako, że na tere­nie są obec­nie szkół­ki, chce­my pozo­sta­wić czę­ść drze­wek na miej­scu, two­rząc polan­ki w sadzie o ład­nej geo­me­trii nasa­dzeń. Na polan­ka­ch moż­na by sta­wiać lek­ką zabu­do­wę, każ­da będzie mieć wła­sną toa­le­tę kom­po­sto­wą, grząd­kę.. namiot, jur­tę, albo karawan 2)↓, na polan­ki nie będzie dopro­wa­dza­na woda ani prąd, chy­ba, że z pane­lu — nie będzie­my kale­czyć zie­mi żad­ny­mi prze­wo­da­mi i kana­li­za­cja­mi..

Doce­lo­wo chce­my, by na tere­nie powstał ośro­dek edu­ka­cyj­ny poza­re­li­gij­ne­go, świec­kie­go roz­wo­ju ducho­we­go, eko­te­ra­pii oraz per­ma­kul­tu­ry i życia w zgo­dzie z Natu­rą.

link na pre­zen­ta­cję pro­jek­tu Jur­tow­ni w pre­zi: https://prezi.com/ lub bez­po­śred­nio tutaj ↓

Pla­no­wa­ne źró­dła docho­du gospo­dar­stwa: przede wszyst­kim z dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (z orga­ni­zo­wa­ny­ch warsz­ta­tów), a tak­że z upra­wy zie­mi (jest jej wystar­cza­ją­co dużo pod grząd­ki zdro­wy­ch warzyw lub owo­ców :) albo z innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czo-arty­stycz­nej, bo z hodow­li zwie­rząt raczej nie, chy­ba że pod ani­ma­lo­te­ra­pię, bo pita­go­rej­ski wege­ta­ria­ni­zm wyklu­cza zabi­ja­nie.

   [ + ]

1. gospodarstwo i zakład doświad­czal­ny Goły­sz, miej­sce zna­ne od XVI w.
2. żadnych trwa­ły­ch “beto­no­wy­ch” fun­da­men­tów, aby nie kale­czyć zie­mi — waru­nek jakiej­kol­wiek zabu­do­wy — stąd poja­wił się pomy­sł jur­ty, lubi­my okrą­głe budow­le, kopuł­ki na przy­kład, ale może być rów­nież prze­no­śny Bio­Do­mek na fun­da­men­ta­ch wkrę­to­wy­ch, wóz albo przy­cze­pa kam­per..

Miejsca permakultury w Polsce notka wstępna

Poniżej permakulturowe miejsca: gospodarstwa, ogrody, ekowioski... Jeżeli zajmujesz się permakulturą, tworzysz miejsce zgodnie z jej zasadami i chcesz znaleźć się na mapie permakultury w Polsce, zgłoś się :)

Poziomkowa polanka Kraków, Podgórze

miej­sce cie­ka­we, nad rzecz­ką Wil­gą. jest poten­cjał. są ludzie, a to naj­waż­niej­sze :-) grząd­ki pod­wyż­szo­ne, ścian­ki z wikliny 1)↓ na dział­ce pro­blem z wodą (wczo­raj nosi­li­śmy do pod­le­wa­nia z rzecz­ki, w wia­der­ka­ch przez wał prze­ciw­po­wo­dzio­wy).
 na pew­no trze­ba zało­żyć ryn­ny na daszek dom­ku i łapać desz­czów­kę do becz­ki, lep­szym źró­dłem wody była by jezd­nia — widać, że pobo­czem po desz­czu pły­nie stru­myk, gdy­by go prze­chwy­cić przez stu­dzien­kę z krat­ką, a potem zako­pa­ną rurą do (na przy­kład) sadzaw­ki albo zako­pa­nej cyster­ny…
 taką pra­cę, moż­na wyko­nać dla ulep­sze­nia Poziom­ko­wej Polan­ki.

Poziom­ko­wa Pola­na na face­bo­ok
poziomkowa_pol

   [ + ]

1. air root pru­ning sys­tem