(Polski) Bio_Arka

Bio­_Ar­ka Gre­gor­czyk” width=“640” height=“427” class=“alignleft size-full wp-ima­ge-2312” />

http://naszabioarka.blogspot.com

Bio­_Ar­ka blog to miej­sce w któ­rym opi­su­je­my nasze spo­so­by na życie, któ­re­go docze­snym celem jest suk­ce­syw­ne odci­na­nie się od sys­te­mu tego świa­ta. Opi­su­je­my swo­je pró­by, poraż­ki, małe suk­ce­sy i spryt­ne paten­ty na uła­twia­nie sobie trud­ne­go życia. Jak pew­nie zauwa­ży­cie, nasz ogród i dom pro­wa­dzo­ne są tak, żeby­śmy musie­li poświę­cać im naj­mniej­szą moż­li­wą cząst­kę cza­su inten­syw­ne­go dnia. Dale­cy jeste­śmy od wykań­cza­nia wszyst­kie­go pod jakiś mniej lub bar­dziej wydu­ma­ny gust, czy styl este­tycz­ny. Wła­ści­wie jeste­śmy anty-este­tycz­ni. Jeste­śmy do bólu prak­tycz­ni i leni­wi. Takie podej­ście, prze­ja­wia­ją­ce się nie tyl­ko w ogro­dzie, ale tak­że w kuli­na­ria­ch, higie­nie, kosme­ty­ka­ch, prze­ro­dzi­ło się w jakiś pier­wot­ny mini­ma­li­zm. Nie wyszu­ka­ny, zim­ny i nowo­cze­sny mini­ma­li­zm zna­ny z żur­na­li o archi­tek­tu­rze i wnę­trza­ch, ale mini­ma­li­zm pole­ga­ją­cy na robie­niu tyl­ko rze­czy nie­zbęd­nie potrzeb­ny­ch, bez tra­ce­nia ener­gii na ich kolo­ro­wa­nie, upięk­sza­nie, doda­wa­nie „poli­tu­ry”. Takie podej­ście jest tym bar­dziej cie­ka­we, że obo­je, z żoną mamy wyż­sze wykształ­ce­nie jakoś tam kie­run­ko­wa­ne na odczu­wa­nie este­ty­ki. Archi­tekt i Pla­styk-kon­ser­wa­tor sztu­ki.

_mg_7915_cs6_srgb_agregorczyk

Komentarz

Leave a Reply