groups & organizations

Permakultura Warszawa facebook

Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa
perma_war

Woj­cie­ch Gór­ny udo­stęp­nił post Per­mi­sie w gru­pie Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa. Roz­wińZwiń

Na 6 lute­go zapla­no­wa­li­śmy wstęp­nie zaję­cia z kom­po­sto­wa­nia, ale ponie­waż więk­szo­ść sta­ły­ch bywal­ców już na taki­ch moich zaję­cia­ch była, przed­sta­wiam temat alter­na­tyw­ny: Taj­ni­ki “kuch­ni” …

Zoba­cz na Face­bo­ok

Ogrom dobrej robo­ty! Roz­wińZwiń

PEWNA ŻABA BYŁA SŁABA Wśród stert odpa­dów, któ­re wywo­zi­li­śmy z rama­ch Budże­tu Par­ty­cy­pa­cyj­ne­go Dziel­ni­cy Moko­tów z dzia­łek gra­ni­czą­cy­ch z par­kiem Arka­dia, czę­sto znaj­do­wa­li­śmy pła­zy: ż… 

Zoba­cz na Face­bo­ok