Permaculture school

Permaculture school ekologii i ogrodnictwa miejskiego

Sie­dzi­ba szko­ły znaj­du­je się w Kra­ko­wie w ogro­dzie spo­łecz­nym KOS na Krze­mion­ka­ch. Na miej­scu, po sąsiedz­ku, współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem nr.92 oraz Ośrod­kiem opie­kuń­czo-wycho­waw­czym “Par­ko­wa” — dzie­ciom i mło­dzie­ży daje­my w ogro­dzie lek­cje przy­ro­dy. Współ­pra­cu­je­my rów­nież z Uni­wer­sy­te­tem Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie w rama­ch zajęć pro­jek­to­wa­nia i sztu­ki użyt­ko­wej.

mandaleUP
Malowanie mandali mchem - zajęcia ze studentami "Sztuka i Media" Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ogród społeczny KOS, kwiecień '16
Con­ti­nue reading