Newsletter permakultura.edu.pl

Zapi­sz się do new­slet­te­ra.. Będzie­my Cię infor­mo­wać mailo­wo o nowo­ścia­ch i naszy­ch pla­no­wa­ny­ch dzia­ła­nia­ch: wykła­da­ch, warsz­ta­ta­ch i publi­ka­cja­ch :-)

Zgła­szam chęć otrzy­my­wa­nia wia­do­mo­ści, akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie dany­ch przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO↑ pod­czas lek­cji kosze­nia na Warsz­ta­ta­ch Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go w Nowi­nie w sierp­niu ’17

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą