Permakultura Warszawa facebook

Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa

Per­mi­sie udostępnił(a) wyda­rze­nie Sola­to­rium w gru­pie Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa. Roz­wińZwiń

Wpro­wa­dze­nie do per­ma­kul­tu­ry w Sola­to­rium

Sty­czeń 22, 2018, 6:00pm — Sty­czeń 22, 2018, 8:00pm

Zapra­sza­my na dwu­go­dzin­ne warsz­ta­ty z Woj­cie­chem Gór­nym, któ­ry wpro­wa­dzi nas w zagad­nie­nia per­ma­kul­tu­ry. Jak pro­jek­to­wać wzo­ru­jąc się na pro­ce­sa­ch obser­wo­wa­ny­ch w natu­rze? Jak two­rzyć trwa­łe sy…

Zoba­cz na Face­bo­ok

Dodaj komentarz