redakcja permakultura.edu.pl


Ben Lazar
filo­zof, ogrod­nik z dyplo­mem PDC; admin stro­ny.
pry­wat­ne archi­wum: Silva Rerum; wię­cej bio.

Daria Kraw­czyk-Borys
psy­cho­log, pre­zes Fun­da­cji Roz­wo­ju Edu­ka­cji i Komu­ni­ka­cji „Łącz­nik”, spe­cja­list­ka od alter­na­tyw­nej edu­ka­cji, stro­na DarJa.tv; wię­cej patrz bio pod zakład­ką ludzie per­ma­kul­tu­ry.

Jare­ma (Jaro­sław Dubiel)
pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ść i Pokój; przed­sta­wi­ciel na Euro­pę Środ­ko­wa Ear­th Hands And Houses; eks­pert natu­ral­ne­go budow­nic­twa; pro­wa­dzi warsz­ta­ty budow­la­ne i kur­sy survi­wa­lo­we:
Dżun­gla cywi­li­za­cji — jak prze­trwać w tok­sycz­nym śro­do­wi­sku.
stro­na na fb: Domy z pia­sku, gli­ny i sło­my.
e-mail: jaremadubiel@tlen.pl; tel: +48 504 340 261

Woj­cie­ch Gór­ny
ich­tio­log, infor­ma­tyk, absol­went dwó­ch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go; stro­na na fb: Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa,
oraz permisie.pl, wię­cej patrz: bio pod zakład­ką ludzie per­ma­kul­tu­ry.


WSPÓŁTWÓRCY
Chce­sz do nas dołą­czyć? Inte­re­su­je Cię per­ma­kul­tu­ra, masz coś cie­ka­we­go do powie­dze­nia na ten temat? Pro­si­my o kon­takt.

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą