Roztoki Romuald Piotrowski

Upra­wia­my ogród bez che­mii, któ­ry zaspo­ka­ja nasze potrze­by żywie­nio­we na cały rok. Jeste­śmy wege­ta­ria­na­mi choć nie orto­dok­syj­ny­mi, zabi­ja­my huma­ni­tar­nie i zja­da­my sta­re kury któ­re już nie zno­szą jajek, hodu­je­my kozy na sery, mle­ko, jogurt, wyra­bia­my masło z mle­ka kro­wie­go. Sta­ra­my się być nie­za­leż­ny­mi żywie­nio­wo, dosko­na­li­my meto­dy upra­wy warzyw, kul­ty­wu­je­my idee zdro­we­go życia, ogra­ni­cza­my kon­sump­cjo­ni­zm, two­rzy­my dobry dom dla naszy­ch zwie­rząt, jeste­śmy przy­rod­ni­ka­mi zachwy­co­ny­mi natu­rą.

kon­takt: rpiotrowski@interia.pl

Dodaj komentarz