biodynamika

biodynamika notka wstępna

Rol­nic­two bio­dy­na­micz­nerodzaj rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go opie­ra­ją­cy się na bio­dy­na­mi­ce – dzie­dzi­nie wie­dzy z pogra­ni­cza alche­mii, astro­lo­gii, antro­po­zo­fii. Począt­ki rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go się­ga­ją począt­ków XX w., a za jego twór­cę uzna­je się Rudol­fa Ste­ine­ra.
 W rol­nic­twie bio­dy­na­micz­nym zwra­ca się uwa­gę na oddzia­ły­wa­nie kosmo­su; sto­su­je się spe­cjal­ne pre­pa­ra­ty bio­dy­na­micz­ne oraz uwzględ­nia się w pło­do­zmia­nie kwe­stie sąsiedz­twa roślin… Bio­dy­na­mi­ka oraz rol­nic­two bio­dy­na­micz­ne są pre­kur­so­rem współ­cze­sne­go rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go i per­ma­kul­tu­ry.
 Wię­cej wiki­pe­dia.

Poni­żej ↓ wszyst­kie posty ozna­czo­ne tagiem:

Rudolf Steiner Biodynamika i alternatywna edukacja

Do pre­kur­so­rów per­ma­kul­tu­ry z Austra­lii (Bill Mol­li­son, David Hol­gren) czy z Japo­nii (Masa­no­bu Fuku­oka — rol­nic­two natu­ral­ne)) dodać nale­ży Rudol­fa Ste­ine­ra, któ­ry u nas 1)↓ w Euro­pie jest oso­bą odpo­wie­dzial­ną za zwrot uwa­gi na pro­blem prze­my­sło­we­go rol­nic­twa, był Rudolf Ste­iner antro­po­zof, twór­ca bio­dy­na­mi­ki i pre­kur­sor edu­ka­cji alternatywnej 2)↓.

Steiner Rudolf 11a-1916

WYKŁADY Z ROLNICTWA
Na począt­ku czerw­ca 1924 w Kobie­rzy­ca­ch na Ślą­sku, obec­nie w powie­cie wro­cław­skim zor­ga­ni­zo­wa­ny został kurs Pod­sta­wy wie­dzy ducho­wej dla powo­dze­nia w rol­nic­twie, któ­ry popro­wa­dził Rudolf Ste­iner. Było to osiem wykła­dów dla zain­te­re­so­wa­ny­ch pro­ble­mem postę­pu­ją­cej degra­da­cji w rol­nic­twie, spad­kiem jako­ści pło­dów rol­ny­ch i pogor­sze­niem zdro­wia zwie­rząt…
 Fol­war­ku opo­dal pała­cu gdzie odby­wa­ły się wykła­dy, stał się nowa­tor­skim na owe cza­sy bio­dy­na­micz­nym gospo­dar­stwem rol­no-ogrod­ni­czym. Upra­wę i hodow­lę pro­wa­dzo­no z naci­skiem na ochro­nę śro­do­wi­ska i zdro­we żywie­nie jako alter­na­ty­wę rol­nic­twa prze­my­sło­we­go i żyw­no­ści prze­two­rzo­nej…
W 75 rocz­ni­cę pierw­sze­go na tere­nie obec­nej Pol­ski “kur­su per­ma­kul­tu­ry” :) czy­li wykła­dów Ste­ine­ra o rol­nic­twie w ścia­nę pała­cu gdzie obec­nie znaj­du­je się Urząd Gmi­ny, wmu­ro­wa­no sto­sow­ną tabli­cę pamiąt­ko­wą.
 Bio­dy­na­mi­ka jako astro­lo­gicz­no-alche­micz­na odmia­na rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go mie­ści się dobrze w per­ma­kul­tu­rze, cho­ciaż nie­któ­rzy per­ma­kul­tu­ry­ści :) nie­chęt­nie to przy­zna­ją. Waż­ne, by wie­dzieć, że w Pol­sce, a to prze­cież naj­bliż­sza nam oko­li­ca, rol­nic­two eko­lo­gicz­ne wywo­dzi się wła­śnie z bio­dy­na­mi­ki.


WIĘCEJ O BIODYNAMICE

   [ + ]

1. dosłownie, na tere­nie obec­nej Pol­ski, w Kobie­rzy­ca­ch pod Wro­cła­wiem — na zdję­ciu w nagłów­ku labi­rynt w kuku­ry­dzy w Kobie­rzy­ca­ch w 2015 roku… na ile mi wia­do­mo labi­rynt ten nie­wie­le wspól­ne­go ma ze Ste­ine­rem, bio­dy­na­mi­ką i per­ma­kul­tu­rą, jest nato­mia­st nie­wąt­pli­wą oso­bli­wo­ścią przy­po­mi­na­ją­cą Crop Circ­les.
2. o eku­ka­cji alter­na­tyw­nej Rudol­fa Ste­ine­ra w sen­sie per­ma­kul­tu­ro­wym niżej