Odnośniki

Mądrość i cuda świata roślin Jane Goodall

goodall-madrosc-roslinMądro­ść i cuda świa­ta roślin
Jane Goodall
Mar­gi­ne­sy

Jane Goodall zmie­ni­ła nasze rozu­mie­nie naczel­ny­ch i nas samy­ch, a nową książ­ką udo­wad­nia, że jej głę­bo­ka miło­ść do natu­ry obej­mu­je tak­że kró­le­stwo roślin.
 Przy­glą­da się naszej zależ­no­ści od roślin jako poży­wie­nia, lekar­stw dla cia­ła i ducha i jako pomoc­ni­ków przy napra­wia­niu szkód, któ­re wyrzą­dzi­li­śmy przy­ro­dzie.
 Pisze o par­ty­zant­ce ogrod­ni­czej, GMO, giną­cy­ch gatun­ka­ch i o rośli­na­ch, któ­re leczą, oraz o tych, któ­re zabi­ja­ją. Opo­wia­da o nowy­ch bada­nia­ch nad komu­ni­ka­cją roślin mię­dzy sobą i o tym, że pew­ne nasio­na, uśpio­ne przez tysią­ce lat, mogą wykieł­ko­wać, jeśli znaj­dą się w odpo­wied­ni­ch warun­ka­ch. Z per­spek­ty­wy odkryw­cy, naukow­ca, a zara­zem kogoś ducho­wo zestro­jo­ne­go z przy­ro­dą, Jane Goodall przed­sta­wia zdu­mie­wa­ją­cą i poucza­ją­cą opo­wie­ść o cuda­ch kró­le­stwa roślin

Wild Fermentation Sandor Ellix Katz

wild_fermentationWild Fer­men­ta­tion
San­dor Ellix Katz
amazon.com

Nie ma kul­tu­ry bez kul­tur bak­te­rii. Tak twier­dzi San­dor Ellix Katz autor książ­ki Wild Fer­men­ta­tion i zapra­sza do magicz­ne­go, tęt­nią­ce­go życiem świa­ta fer­men­ta­cji.
 Co mają ze sobą wspól­ne­go piwo, żurek, par­me­zan, jogurt,chleb, sala­mi czy ocet? Jak w pro­sty spo­sób prze­two­rzyć plo­ny z ogro­du w pysz­ne i zdro­we kiszon­ki bez skom­pli­ko­wa­nej apa­ra­tu­ry, tyl­ko za pomo­cą sprzę­tu, któ­ry każ­dy ma w kuch­ni — o tym oraz jak współ­pra­co­wać z mikro­or­ga­ni­zma­mi i nie bać się ich w naszej ste­ryl­nej cywi­li­za­cji jest ta książ­ka.
 Napi­sa­na z humo­rem, bar­dzo przy­stęp­nie. Sku­tecz­nie prze­ko­nu­je do tego aby­śmy sami wytwa­rza­li swo­ją żyw­no­ść na prze­kór stan­da­ry­za­cji, homo­ge­ni­za­cji i maso­wej pro­duk­cji.

Permakultura Warszawa facebook

Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa

Ogrom dobrej robo­ty! Roz­wińZwiń

PEWNA ŻABA BYŁA SŁABA Wśród stert odpa­dów, któ­re wywo­zi­li­śmy z rama­ch Budże­tu Par­ty­cy­pa­cyj­ne­go Dziel­ni­cy Moko­tów z dzia­łek gra­ni­czą­cy­ch z par­kiem Arka­dia, czę­sto znaj­do­wa­li­śmy pła­zy: ż… 

Zoba­cz na Face­bo­ok

Per­mi­sie udostępnił(a) wyda­rze­nie Sola­to­rium w gru­pie Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa. Roz­wińZwiń

Wpro­wa­dze­nie do per­ma­kul­tu­ry w Sola­to­rium

Sty­czeń 22, 2018, 6:00pm — Sty­czeń 22, 2018, 8:00pm

Zapra­sza­my na dwu­go­dzin­ne warsz­ta­ty z Woj­cie­chem Gór­nym, któ­ry wpro­wa­dzi nas w zagad­nie­nia per­ma­kul­tu­ry. Jak pro­jek­to­wać wzo­ru­jąc się na pro­ce­sa­ch obser­wo­wa­ny­ch w natu­rze? Jak two­rzyć trwa­łe sy…

Zoba­cz na Face­bo­ok