Warsztaty Permakultury’18 na terenie Polski :) wybrane siedliska.. Urodzajnia na Średniówce, Centrum Makrobiotyczne Akama, Rebel Garden w Brzezinkach i Jabłonka na Podkarpaciu..

Czte­ro­dnio­we warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go – holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth.. :-)
(sprawdź jak było w zeszłym roku: Warsz­ta­ty PP’17)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com – zale­ca­ne otwar­cie w nowej kar­cie

WYDARZENIE obej­mu­je:

 • Warsz­ta­ty:
  1. Pro­jek­to­wa­nie eko­lo­gicz­ne­go gospo­dar­stwa (per­ma­cul­tu­re design) w tym zasa­dy reten­cji: część teo­re­tycz­na (pre­zen­ta­cje-inspi­ra­cje) + część prak­tycz­na w tere­nie, przy dobrej pogo­dzie mie­rzy­my pro­fil, znaj­du­je­my key point – dla reten­cji, dalej grząd­ki, spi­ra­la zio­ło­wa, i zasa­dy kom­po­sto­wa­nia itd…)
  2. Pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia“ w tym stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (w tej czę­ści pomo­że nam meto­da Dra­gon Dre­aming – o co cho­dzi? o to jak spraw­nie pro­wa­dzić gru­po­we pro­jek­ty (gospo­dar­stwo rodzin­ne to też wspól­no­ta), co jest czę­ścią nie­odzow­ną utrzy­ma­nia każ­de­go gospo­dar­stwa, tym bar­dziej eko­sys­te­mo­we­go..
  3. Ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earthczu­cia Zie­mi meto­dą opra­co­wa­ną Ste­pha­na Har­din­ga co jest czę­ścią naszej akcji Gra­my Wodzie – będzie chwi­la warsz­ta­to­we­go odde­chu i relak­su :)
 • Pod­czas warsz­ta­tów zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy chę­ci i nastro­ju gru­py.. :) pro­po­no­wa­ne zaję­cia prak­tycz­ne - patrz pod lin­kiem :)
   ∗ Mapo­wa­nie tere­nu i prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia per­ma
   ∗ Zaba­wa Key­Li­ne Design – budo­wa minia­tur­ki sys­te­mu reten­cji
   ∗ Mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu z uży­ciem cyr­kla
   ∗ Lepie­nie kulek nasien­nych – prak­ty­ka nie­in­wa­zyj­nej meto­dy upra­wy
   ∗ Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie
   ∗ Pro­ste kom­po­sto­wa­nie, poza tym..

  Chce­my, by na warsz­ta­tach zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne coś trwa­łe­go, w zależ­no­ści od woli gospo­da­rzy może to być część sys­te­mu reten­cji np: wał kon­tu­ro­wy swa­le albo grząd­ka pod­nie­sio­na, spi­ra­la zio­ło­wa, czy kom­po­stow­nik.. Co i gdzie będzie­my ogła­szać w postach miejsc i na wyda­rze­niach Fb :)  – wię­cej

 • Trzy noc­le­gi, skrom­ne, nie wszę­dzie zapew­nio­ny dach nad gło­wą, tam nie obej­dzie się bez wła­sne­go namio­tu. Zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór. Jeśli miej­sce na to pozwo­li, będzie moż­li­wość „doku­pie­nia“ wygod­ne­go łóż­ka :)
 • Wyży­wie­nie pro­ste, ale zdro­we :) zakła­da­my, że będzie z gospo­dar­stwa: lokal­ne i makro­bio­tycz­ne.. np: ziem­nia­ki z koper­kiem i kwa­śnym mle­kiem (dla nie-vegan :) Waż­ne! Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, z powo­dów die­te­tycz­nych pro­si­my o wła­sny poran­ny suchy pro­wiant: płat­ki, musli itp… Zdro­wa die­ta będzie rów­nież przed­mio­tem warsz­ta­tów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry (webi­na­ro­wy Kurs Permakultury’18 i Pol­ska Mapa Per­ma­kul­tu­ry) oraz Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyeleni.PL, ini­cja­tor akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibra­cji..

MIEJSCA WARSZTATÓW:
szcze­gó­ło­we opi­sy pod lin­ka­mi

 1. JANOV w Cze­chach nie­da­le­ko Prud­ni­ka
  KIEDY: 21–24 czerw­ca 18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 2. Cen­trum AKAMA w Mazań­co­wi­cach – 5 wol­nych miejsc
  KIEDY: 5–8 lipca’18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  1)↓
 3. REBEL GARDEN w Brze­zin­kach – wol­nych miejsc? teo­re­tycz­nie brak :)
  KIEDY: 9–12 sierp­nia 18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  2)↓
 4. JABŁONKA na Pod­kar­pa­ciu – 12 miejsc
  KIEDY: 30.VIII – 2.IX’18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  3)↓

mapa Pol­ski z zazna­czo­ny­mi miej­sca­mi (klik­nij pinez­kę z kieł­kiem :)


 • POCZEKALNIA poszu­ki­wa­ne dobre miej­sca we wszyst­kich zakąt­kach Pol­ski z moż­li­wo­ścią zakwa­te­ro­wa­nia i wykar­mie­nia 12 osób :) jeśli pro­wa­dzisz miej­sce gdzie moż­na by zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty albo znasz takie, pro­si­my o kon­takt.

KIEDY i jak: lato tego roku AD 2018 :) od maja… czer­wiec, lipiec, sier­pień.. Dokład­ne ter­mi­ny powy­żej, przy miej­scach.
week­end z okła­dem, by łatwiej było uczest­ni­czyć oso­bom pra­cu­ją­cym :) przy­jazd na miej­sce w czwar­tek rano, do połu­dnia, po połu­dniu począ­tek wyda­rze­nia i pierw­sze warsz­ta­ty. W pią­tek i sobo­tę zaję­cia cało­dnio­we z prze­rwa­mi (warsz­ta­ty: pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści, pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa, czu­cie Zie­mi i inne zaję­cia prak­tycz­ne). W nie­dzie­lę rano i do połu­dnia ostat­nie lek­cje, popo­łu­dniu zakoń­cze­nie wyda­rze­nia a wie­czo­rem roz­jazd… Wyda­rze­nie może być prze­su­nię­te w tygo­dniu, jeśli taka będzie wola gospo­da­rzy lub uczest­ni­ków :)

OPIS WYDARZENIA:
…zaczy­na­my od wspól­ne­go „śnie­nia“ (dra­gon dre­aming) na temat wyma­rzo­ne­go eko-gospo­dar­stwa, uru­cha­mia­my inte­li­gen­cję gru­po­wą, pro­jek­tu­je­my sie­dli­sko począw­szy od mię­dzy­ludz­kich rela­cji, spo­łecz­no­ścio­we­go, rodzin­ne­go, wspól­no­to­we­go eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa – uwzględ­nia­my aspekt spo­łecz­ny i eko­no­micz­ny – umiej­sco­wie­nie gospo­dar­stwa w szer­szym kon­tek­ście lokal­no-geo­gra­ficz­no-eko­no­micz­nym :) potem zie­mia i bio­top, reko­ne­sans i mapo­wa­nie tere­nu, pro­jek­to­wa­nie zgod­nie z pro­fi­lem key­li­ne design – reten­cja… gospo­dar­ka odpa­da­mi. kom­po­stow­nik.. zdro­wie nasze i pla­ne­ty, wspól­ne goto­wa­nie, itd. Ele­men­tem łączą­cym warsz­ta­ty – inte­gru­ją­cym na głę­bo­kim eko-pozio­mie będą ćwi­cze­nia „glo­bal­ne­go“ albo ina­czej „pla­ne­tar­ne­go“ czu­cia Zie­mi Ani­ma­te Earth i wspól­no­to­we pro­jek­to­wa­nie meto­dą Dra­gon Dre­aming… :)

HARMONOGRAM - patrz pod lin­kiem


CENA WARSZTATÓW:  Jak zwy­kle na wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez szko­łę Permakultura.Edu.PL obo­wią­zu­je zasa­da ceny suge­ro­wa­nej(o co cho­dzi?)
 W przy­pad­ku niniej­szych, czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go suge­ro­wa­na cena wyno­si 400 zł.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
(for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)

Wybierz miej­sce (klik­nij w nazwę):

Zapo­zna­łæm się z pro­gra­mem i zasa­da­mi warsz­ta­tów.
Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje.


perma_mapa_polski_logoWarsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są roz­wi­nię­ciem webi­na­ro­we­go Kur­su Permakultury’18 ponad­to są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


Masz pyta­nie? Napisz!

   [ + ]

1. warsz­ta­ty w Cen­trum Makro­bio­tycz­nym Aka­ma 5–8 lip­ca:
1. Mary­sia Graff
2. Joan­na Boj­czew­ska
3. Mar­ta Bzib­ziak
4. Woj­ciech Zie­liń­ski
5. Marze­na Cze­chow­ska
6. Janek Hel­ler
7. Ale­na Antosz-Firek
8. Gra­ży­na Goga­ła
9. Janusz Goga­ła
10. Anto­ni­na Pie­lusz­czak
11. Wero­ni­ka Kora­lew­ska
2. warsz­ta­ty w Rebel Gar­den 9–12 sierp­nia 18:
1. Tomasz Strzał­kow­ski
2. Anna Juch­no­wicz Fb
3. Aga Pyt­kow­ska Fb
4. Moni­ka Szy­mań­ska-Pota­czek
5. Ewa Mazur
6. Rena­ta Pio­trow­ska
7. Dariusz Pio­trow­ski
8. Mar­ta Choj­nac­ka + dzie­ci: Adam i Kamil
9. Krzysz­tof Kola­siń­ski
10. Aga­ta Paj­tasz
11. Andrzej Gra­barz
12. Ane­ta Zajacz­kow­ska Fb
13. Mal­go­rza­ta Zbo­row­ska Fb
14. Anna Ste­za­ly
15. Piotr Micy­gie­wicz
16. Zdzi­sła­wa Ham­pel
17. Agniesz­ka Klu­za
18. Moni­ka Grusz­ka
19. Paweł W.
20. Kata­rzy­na Kny­chal­ska
21. Alek­san­dra Wróż
22. Szy­mon K.
23. Patry­cja Woź­niak
24. Patry­cja Art
25. Kata­rzy­na Pie­cho­ta
26. Kata­rzy­na Bejen­ka
27. Mar­ty­na Laskow­ska
28. Maria Kipek Fb
29. Michał Weso­łow­ski
3. warsz­ta­ty Jabłon­ce 30.VIII – 2.IX’18:
1. Agniesz­ka Karasch
2. Mał­go­rza­ta M. Chmie­lec­ka
3. Jolan­ta Scher­ling
4. Nata­lia Szpa­kow­ska Fb
5. Oli­wia Brzusz­czak Fb
6. Ewa Kozłow­ska
7. Ula Wizne­ro­wicz
8. Bar­ba­ra Janiak
9. Kon­rad Szy­mań­ski

Komentarze

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  Cena WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO, jak zwy­kle w szko­le Permakultura.Edu.PL, jest suge­ro­wa­na i wyno­si 400 zł.

  Cena suge­ro­wa­na ozna­cza, że są prze­wi­dzia­ne zniż­ki, ale to zale­ży od miej­sca i cza­su, i będzie uzgad­nia­ne indy­wi­du­al­nie :) Zasa­da suge­ro­wa­nej ceny dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę, tzn: jeśli w oce­nie uczestniczki/ka 400 zł to za mało, bo warsz­ta­ty oka­żą się bar­dziej war­to­ścio­we, orga­ni­za­to­rzy nie będą zgła­szać sprze­ci­wu i chęt­nie przyj­mą wię­cej :)

  Oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się wziąć udział w warsz­ta­tach będą pro­szo­ne o prze­sła­nie z wyprze­dze­niem zalicz­ki w celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji w wyso­ko­ści 1/2 ceny (tzn. 200 zł) na kon­to poda­ne w mailu otrzy­ma­nym po zgło­sze­niu.

  Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­tach pro­szo­ne będą o dat­ki za posił­ki, noc­le­gi, zaan­ga­żo­wa­nie.. Proś­ba wahać się będzie w zależ­no­ści od sytu­acji i miej­sca :)

  Podział kasy wyglą­da nastę­pu­ją­co: w zależ­no­ści od ponie­sio­nych kosz­tów mniej wię­cej jed­ną trze­cią dosta­ją gospo­dar­stwa :) ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta.

  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

 2. ZAPROSZENI GOŚCIE na warsz­ta­tach w zeszłym sezo­nie poja­wia­ły się w zależ­no­ści od miej­sca róż­ne zna­mie­ni­te spe­cja­list­ki i zna­ni fachow­cy: Kasia Don­ner spe­cja­list­ka od Czu­cia Zie­mi, Robert Palu­siń­ski od Dra­gon Dre­aming, Joan­na Boj­czew­ska od upra­wy roślin i agro­eko­lo­gii, Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma) archi­tekt­ka spe­cja­list­ka od budow­nic­twa natu­ral­ne­go, Woj­ciech Gór­ny od pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i Julia Gmo­siń­ska od agro­jo­gi :)

  W tym sezo­nie też będzie­my zapra­szać gości w celu uroz­ma­ice­nia i pod­nie­sie­nia war­to­ści warsz­ta­tów..

  Kto, kie­dy i gdzie wkrót­ce w uak­tal­nie­niach do poszcze­gól­nych warsz­ta­tów.

 3. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
  będą w nim prze­su­nię­cia i zmia­ny w zależ­no­ści od pogo­dy..


  czwar­tek
  do połu­dnia:
    zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kocioł­kiem :)
  14-ta, 15-ta:
    1. zapo­zna­nie w krę­gu uczest­ni­ków
    2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go
    3. obchód gospo­dar­stwa i oko­li­cy
     (ćwi­cze­nie czu­cia zie­mi i miej­sca)
    4. wstęp­ne mapo­wa­nie tere­nu
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
     ogni­sko


  pią­tek
  rano:
    ulu­bio­ne śnia­da­nie :)
  9-ta:
    1. wpro­wa­dze­nie w zasa­dy reten­cji i prze­chwy­ty­wa­nia wody
    2. obser­wa­cja tere­nu, pra­ca z cyr­klem – mie­rze­nie kon­tu­ru
    3. wry­so­wa­nie sys­te­mu reten­cji w mapę
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. zaba­wa Key­li­ne Design w minia­tur­kę tere­nu
     (lek­cja dzia­ła­nia sys­te­mu reten­cji)
     (pro­jek­to­wa­nie sie­dli­ska)
    2. wspól­ne pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa w krę­gu
     (Dra­gon Dre­aming)
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    film – per­ma inspi­ra­cja


  sobo­ta
    po śnia­da­niu
  9-ta:
    pra­ce ręcz­ne
     (trwa­ła reali­za­cja w gospo­dar­stwie)
     (wał kon­tu­ro­wy?)
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. lepie­nie z gli­ny i nasion
     (lek­cja metod upra­wy i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej)
    2. nie­in­wa­zyj­ny zasiew kulek seed bombs :)
    3. lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie :)
  19-ta
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku
     (marzy­my o eko­sys­te­mo­wym gospo­dar­stwie)


  nie­dzie­la
  po śnia­da­niu:
    domy­ka­nie pro­jek­tu (Dra­gon Dre­aming)
     (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
  po obie­dzie: koń­czy­my warsz­ta­ty..
    poże­gna­nie w krę­gu
    15-ta, 16-ta, 17-ta roz­jazd
 4. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
  Na warsz­ta­tach zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy chę­ci i nastro­ju gru­py.. :)

  ∗  Mapo­wa­nie tere­nu i prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia.. - cała sztu­ka i sed­no warsz­ta­tów :)

  ∗  Zaba­wa Key­li­ne Designw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu reten­cji.. Będzie to przy oka­zji prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia sie­dli­ska

  ∗  Mie­rze­nie kon­tu­ru tere­nu z uży­ciem cyr­kla - prak­ty­ka reali­za­cji sys­te­mu reten­cji opar­te­go na pro­jek­to­wa­niu pro­fi­lo­wym

  ∗  Lepie­nie kulek nasien­nych z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­nych.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­ność na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Będzie to prak­ty­ka nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu, po któ­rej.. przyj­dzie czas na:

  ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) Jest to pro­po­zy­cja odświe­że­nia wymie­ra­ją­cej tra­dy­cji ręcz­ne­go kosze­nia..

  ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kom­po­sto­wa­nia. Poza tym..

  Chce­my, by na warsz­ta­tach zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne coś trwa­łe­go, w zależ­no­ści od woli gospo­da­rzy może to być część sys­te­mu reten­cji np: wał reten­cyj­ny swa­le albo grząd­ka pod­nie­sio­na, spi­ra­la zio­ło­wa, czy kom­po­stow­nik.. Co i gdzie będzie­my ogła­szać w postach miejsc i na wyda­rze­niach Fb :)
   Na warsz­ta­tach prak­ty­ko­wać będzie­my nie tyl­ko fizycz­nie z moty­ką czy kosa, podzia­ła­my rów­nież spo­łecz­no­ścio­wo, na tym polu :) pro­po­nu­je­my Wam:

  ∗  Dra­gon Dre­amingjest to bli­sko spo­krew­nio­na z per­ma­kul­tu­rą (austra­lij­ska) meto­da pro­jek­to­wa­nia i reali­za­cji: wspól­no­to­we­go speł­nia­nia marzeń a tak­że zarzą­dza­nia spo­łecz­no­ścią i pro­wa­dze­nia gru­py.. Dra­gon D. jest rów­nież meto­dą roz­wo­ju oso­bi­ste­go.. Wię­cej o D.D pod lin­kiem.

  Nato­miast w prze­rwach i dla relak­su cał­kiem serio zapro­si­my na:

  ∗  Ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi Ani­ma­te Earth i Gra­nie Wodzie :) – w ramach pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my kil­ka ćwi­czeń Ani­ma­te Earth Ste­pha­na Har­din­ga

  Zaś na wypa­dek desz­czu mamy:

  ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­dach zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytu­ło­wym

Dodaj komentarz