Warsztaty Projektowania Permakulturowego 2018 na terenie Polski :) wybrane siedliska.. Urodzajnia na Średniówce, Osada Gaj, Centrum Makrobiotyczne Akama, Rebel Garden w Brzezinkach..

Czte­ro­dnio­we warsz­ta­ty per­ma­kul­tu­ro­we­go pro­jek­to­wa­nia eko­sys­te­mu sie­dli­ska (gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go — holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Ear­th Ste­pha­na Har­din­ga… :-)
(spraw­dź jak było w zeszłym roku: Warsz­ta­ty PP’17)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: taki jak w zeszłym roku z moc­niej­szym akcen­tem na naukę w dzia­ła­niu, prak­ty­kę, cere­mo­niał i “rytu­ał” pro­jek­to­wa­nia :)
link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com — zale­ca­ne otwar­cie w nowej kar­cie

WYDARZENIE obej­mu­je:

 • Warsz­ta­ty (trzy tema­ty głów­ne):
  1. pro­jek­to­wa­nie eko­lo­gicz­ne­go gospo­dar­stwa (per­ma­cul­tu­re desi­gn — key­li­ne) w tym zasa­dy reten­cji: czę­ść teo­re­tycz­na (pre­zen­ta­cje-inspi­ra­cje) + czę­ść prak­tycz­na w tere­nie, przy dobrej pogo­dzie mie­rzy­my pro­fil, znaj­du­je­my key point — dla reten­cji, dalej grząd­ki, kom­po­st itd…)
  2. pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. “gru­py wspar­cia” w tym stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (w tej czę­ści pomo­że nam meto­da Dra­gon Dre­aming — o co cho­dzi? o to jak spraw­nie pro­wa­dzić gru­po­we pro­jek­ty, co jest czę­ścią nie­odzow­ną utrzy­ma­nia każ­de­go gospo­dar­stwa, tym bar­dziej eko­sys­te­mo­we­go..
  3. ćwi­cze­nia Ani­ma­te Ear­thczu­cia Zie­mi meto­dą opra­co­wa­ną na pod­sta­wie pro­po­zy­cji Ste­pha­na Har­din­ga — chwi­la warsz­ta­to­we­go odde­chu :)
 • Zaję­cia prak­tycz­ne — patrz komen­ta­rz :)
   ∗ Lepie­nie kulek nasien­ny­ch
   ∗ Zaba­wa Key­Li­ne Desi­gn — budo­wa minia­tur­ki sys­te­mu reten­cji
   ∗ Mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu z uży­ciem cyr­kla, a na doda­tek :)..
   ∗ Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie  — wię­cej
 • Trzy noc­le­gi, skrom­ne, nie wszę­dzie zapew­nio­ny dach nad gło­wą, tam nie obej­dzie się bez wła­sne­go namio­tu. zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór :), jeśli miej­sce na to pozwo­li, będzie moż­li­wo­ść “doku­pie­nia” wygod­ne­go łóż­ka :)
 • Wyży­wie­nie pro­ste, ale zdro­we :) zakła­da­my, że będzie z gospo­dar­stwa: lokal­ne i makro­bio­tycz­ne.. np: ziem­nia­ki z koper­kiem i kwa­śnym mle­kiem (dla nie-vegan :) Waż­ne! Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, z powo­dów die­te­tycz­ny­ch pro­si­my o wła­sny poran­ny suchy pro­wiant: płat­ki, musli itp… Zdro­wa die­ta będzie rów­nież przed­mio­tem warsz­ta­tów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry (webi­na­ro­wy Kurs Permakultury’18) oraz Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyeleni.PL

oraz zapro­sze­ni goście

MIEJSCA WARSZTATÓW: szcze­gó­ło­we opi­sy poja­wią się wkrót­ce w osob­ny­ch posta­ch (pod kafel­ka­mi na mar­gi­ne­sie)

 1. URODZAJNIA na Śred­niów­ce koło Bił­go­ra­ja — 11 wol­ny­ch miej­sc
  KIEDY: 10–13 maja 18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­ny­ch:  1)↓
 2. OSADA GAJ koło Kłodz­ka — 12 wol­ny­ch miej­sc
  KIEDY: 14–17 czerw­ca 18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­ny­ch:  2)↓
 3. Cen­trum AKAMA w Mazań­co­wi­ca­ch — 12 wol­ny­ch miej­sc
  KIEDY: 5–8 lipca’18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­ny­ch:  3)↓
 4. REBEL GARDEN w Brze­zin­ka­ch — 12 wol­ny­ch miej­sc
  KIEDY: 9–12 sierp­nia 18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­ny­ch:  4)↓

mapa Pol­ski z zazna­czo­ny­mi miej­sca­mi (klik­nij pinez­kę z kieł­kiem :)


 • POCZEKALNIA poszu­ki­wa­ne dobre miej­sca we wszyst­ki­ch zakąt­ka­ch Pol­ski z moż­li­wo­ścią zakwa­te­ro­wa­nia i wykar­mie­nia 12 osób :) jeśli pro­wa­dzi­sz miej­sce gdzie moż­na by zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty albo zna­sz takie, pro­si­my o kon­takt.
   Lista zain­te­re­so­wa­ny­ch  5)↓

KIEDY i jak: lato tego roku AD 2018 :) od maja… czer­wiec, lipiec, sier­pień.. Dokład­ne ter­mi­ny powy­żej, przy miej­sca­ch.
week­end z okła­dem, by łatwiej było uczest­ni­czyć oso­bom pra­cu­ją­cym :) przy­jazd na miej­sce w czwar­tek rano, do połu­dnia, po połu­dniu począ­tek wyda­rze­nia i pierw­sze warsz­ta­ty. W pią­tek i sobo­tę zaję­cia cało­dnio­we z prze­rwa­mi (warsz­ta­ty: pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści, pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa, czu­cie Zie­mi i inne zaję­cia prak­tycz­ne). W nie­dzie­lę rano i do połu­dnia ostat­nie lek­cje, popo­łu­dniu zakoń­cze­nie wyda­rze­nia a wie­czo­rem roz­jazd… Wyda­rze­nie może być prze­su­nię­te w tygo­dniu, jeśli taka będzie wola gospo­da­rzy lub uczest­ni­ków :)

OPIS WYDARZENIA:
…zaczy­na­my od wspól­ne­go “śnie­nia” (dra­gon dre­aming) na temat wyma­rzo­ne­go eko-gospo­dar­stwa, uru­cha­mia­my inte­li­gen­cję gru­po­wą, pro­jek­tu­je­my sie­dli­sko począw­szy od mię­dzy­ludz­ki­ch rela­cji, spo­łecz­no­ścio­we­go, rodzin­ne­go, wspól­no­to­we­go eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa — uwzględ­nia­my aspekt spo­łecz­ny i eko­no­micz­ny — umiej­sco­wie­nie gospo­dar­stwa w szer­szym kon­tek­ście lokal­no-geo­gra­ficz­no-eko­no­micz­nym :) potem zie­mia i bio­top, reko­ne­sans i mapo­wa­nie tere­nu, pro­jek­to­wa­nie zgod­nie z pro­fi­lem key­li­ne desi­gn — reten­cja… gospo­dar­ka odpa­da­mi. kom­po­stow­nik.. zdro­wie nasze i pla­ne­ty, wspól­ne goto­wa­nie, itd. Ele­men­tem łączą­cym warsz­ta­ty — inte­gru­ją­cym na głę­bo­kim eko-pozio­mie będą ćwi­cze­nia “glo­bal­ne­go” albo ina­czej “pla­ne­tar­ne­go” czu­cia Zie­mi, Ani­ma­te Ear­th… :)

HARMONOGRAM DZIENNY I NOCNY — patrz pod lin­kiem :)


CENA WARSZTATÓW:  Jak zwy­kle na wyda­rze­nia­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch przez szko­łę Permakultura.Edu.PL obo­wią­zu­je zasa­da ceny suge­ro­wa­nej(o co cho­dzi?)
 W przy­pad­ku niniej­szy­ch, trzy­dnio­wy­ch warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go suge­ro­wa­na cena wyno­si 400 zł.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
(for­mu­la­rz wysy­ła tre­ść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)

Wybie­rz miej­sce (klik­nij w nazwę):

Zapo­zna­łæm się z pro­gra­mem i zasa­da­mi warsz­ta­tów
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje (zazna­cz pole)


perma_mapa_polski_logoWarsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są roz­wi­nię­ciem webi­na­ro­we­go Kur­su Permakultury’18 ponad­to są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


Masz pyta­nie? Napi­sz!

   [ + ]

1. warsz­ta­ty Uro­dzaj­ni na Śred­niów­ce 10–13 maja:
1. Mar­ta Pastu­szak
2. Jacek Pie­ch
3. Iza­be­la Kulis
2. warsz­ta­ty w Osa­dzie Gaj 14–18 czerw­ca:
1. Mar­ta Choj­nac­ka
2. Krzysz­tof Kola­siń­ski
3. Kata­rzy­na Cze­kal­ska Fb
4. Joan­na Rzep­ka-Dzie­dzic
3. warsz­ta­ty w Cen­trum Makro­bio­tycz­nym Aka­ma 2–8 lip­ca:
1.
2.
3.
4. warsz­ta­ty w Rebel Gar­den 9–12 sierp­nia 18:
1. Toma­sz Strzał­kow­ski
2. Anna Juch­no­wi­cz Fb
3. Aga Pyt­kow­ska Fb
5. inne miej­sca: oso­by z listy zosta­ną poin­for­mo­wa­ne o nowy­ch miej­sca­ch — jest już kil­ka pro­po­zy­cji, wkrót­ce się wyja­śni :)
1.
2.
3.

Komentarze

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  Cena WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO, jak zwy­kle w szko­le Permakultura.Edu.PL, jest suge­ro­wa­na i wyno­si 400 zł.

  Cena suge­ro­wa­na ozna­cza, że są prze­wi­dzia­ne zniż­ki, ale to zale­ży od miej­sca i cza­su, i będzie uzgad­nia­ne indy­wi­du­al­nie :) Zasa­da suge­ro­wa­nej ceny dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę, tzn: jeśli w oce­nie uczestniczki/ka 400 zł to za mało, bo warsz­ta­ty oka­żą się bar­dziej war­to­ścio­we, orga­ni­za­to­rzy nie będą zgła­szać sprze­ci­wu i chęt­nie przyj­mą wię­cej :)

  Oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się wziąć udział w warsz­ta­ta­ch będą pro­szo­ne o prze­sła­nie z wyprze­dze­niem zalicz­ki w celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji w wyso­ko­ści 1/2 ceny (tzn. 200 zł) na kon­to poda­ne w mailu otrzy­ma­nym po zgło­sze­niu.

  Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­ta­ch pro­szo­ne będą o dat­ki za posił­ki, noc­le­gi, zaan­ga­żo­wa­nie.. Proś­ba wahać się będzie w zależ­no­ści od sytu­acji i miej­sca :)

  Podział kasy wyglą­da nastę­pu­ją­co: w zależ­no­ści od ponie­sio­ny­ch kosz­tów mniej wię­cej jed­ną trze­cią dosta­ją gospo­dar­stwa :) ..oczy­wi­ście swo­ją czę­ść dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta.

  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rze­cz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

 2. ZAPROSZENI GOŚCIE na warsz­ta­ta­ch w zeszłym sezo­nie poja­wia­ły się w zależ­no­ści od miej­sca róż­ne zna­mie­ni­te spe­cja­list­ki i zna­ni fachow­cy: Kasia Don­ner spe­cja­list­ka od Czu­cia Zie­mi, Robert Palu­siń­ski od Dra­gon Dre­aming, Joan­na Boj­czew­ska od upra­wy roślin i agro­eko­lo­gii, Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma) archi­tekt­ka spe­cja­list­ka od budow­nic­twa natu­ral­ne­go, Woj­cie­ch Gór­ny od pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i Julia Gmo­siń­ska od akro­jo­gi :)

  W tym sezo­nie też będzie­my zapra­szać gości w celu uroz­ma­ice­nia i pod­nie­sie­nia war­to­ści warsz­ta­tów..

  Kto, kie­dy i gdzie wkrót­ce w uak­tal­nie­nia­ch do poszcze­gól­ny­ch warsz­ta­tów.

 3. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
  propozycja zeszłoroczna - będą w niej zmiany


  czwar­tek
  do połu­dnia:
    zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kocioł­kiem :)
  14-ta, 15-ta:
    1. zapo­zna­nie w krę­gu uczest­ni­ków
    2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go
     pre­zen­ta­cja
    3. Ani­ma­te Ear­th — ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi i kon­tak­tu z Bios­fe­rą
     wyciecz­ka do lasu
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
     ogni­sko

  pią­tek
    po śnia­da­niu
  9-ta:
    1. wpro­wa­dze­nie w Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we wykład-pre­zen­ta­cja
    2. Dra­gon Dre­aming — wpro­wa­dze­nie w meto­dę
     wspól­nej reali­za­cji pro­jek­tów — pre­zen­ta­cja
  13-ta:
    obiad
    po obie­dzie obej­ście gospo­dar­stwa :)
  15-ta:
    1. lepie­nie z gli­ny i nasion inne dzia­ła­nie prak­tycz­ne
    2. Ani­ma­te Ear­th
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    film — per­ma inspi­ra­cja


  sobo­ta
  rano:
    ulu­bio­ne śnia­da­nie :) po śnia­da­niu lek­cje
  9-ta:
    1. zasa­dy reten­cji i kom­po­sto­wa­nia
     wykład i pre­zen­ta­cja
    2. ćwi­cze­nia Ani­ma­te Ear­th
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. zaba­wa Key­li­ne Desi­gn
    2. mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu (zaję­cia prak­tycz­ne reten­cji)
  19-ta
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku marzy­my o eko­wio­sce na przy­kła­dzie Jur­tow­ni.


  nie­dzie­la
  po śnia­da­niu:
    1. pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we
     (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
    2. Ani­ma­te Ear­th
  po obie­dzie: koń­czy­my warsz­ta­ty..
    poże­gna­nie w krę­gu
    15-ta, 16-ta, 17-ta roz­jazd
 4. OPCJONALNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
  Codzien­nie do wybo­ru jed­no z opcjo­nal­ny­ch, prak­tycz­ny­ch roz­sze­rzeń warsz­ta­tów w zależ­no­ści od pogo­dy, chę­ci i nastro­ju gru­py..

    ∗  Zaba­wa Key­li­ne Desi­gnw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne desi­gn w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my cało­ść wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu reten­cji

    ∗  Lepie­nie kulek nasien­ny­ch z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­ny­ch.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­no­ść na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Nauczy­my się przy oka­zji sta­ro­żyt­nej nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu — wię­cej o lepie­niu kulek pod lin­kiem tytu­ło­wym.

    ∗  Budo­wa zio­ło­wej spi­ra­lijeśli taka wola gospo­da­rzy i gru­py zbu­du­je­my spi­ra­lę zio­ło­wą, man­da­lę albo inną sym­bo­licz­ną grząd­kę :) budo­wa spi­ra­li i jej roz­wój na stro­nie ogro­du KOS pod lin­kiem tytu­ło­wym

    ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) wię­cej pod lin­kiem tytu­ło­wym.

    ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­da­ch zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytu­ło­wym

    ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kom­po­sto­wa­nia

    ∗  Per­ma­gim­na­sty­ka powi­ta­nie Słoń­ca :) — w rama­ch pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my pra­cę z wła­snym cia­łem, w kon­tek­ście tro­ski o zdro­wie oraz BHPra­cy na gospo­dar­stwie :-) zaję­cia obej­mą naukę pro­sty­ch ćwi­czeń zaczerp­nię­ty­ch z sys­te­mów jogi i relak­su­ją­ce­go odde­chu meto­dą Chan 3–1-5.

Dodaj komentarz