Daria Krawczyk-Borys

Przez 8 lat upra­wia­łam wyczy­no­wo łyż­wiar­stwo figu­ro­we. Wiem co to kon­takt z cia­łem, dys­cy­pli­na, wytrwa­łość – JESTEM PRAKTYKIEM

Daria Krawczyk Borys

Stu­dio­wa­łam Zarzą­dza­nie i Mar­ke­ting ze spe­cja­li­za­cją Zarzą­dza­nie Finan­sa­mi i Rachun­ko­wość Zarząd­cza na UŁ – finan­se, prze­pi­sy, podat­ki, papie­ry, to świat, któ­ry jest mi zna­ny.  Byłam po trzech stro­nach. Jako głów­na księ­go­wa, jako pra­cow­nik biu­ra rachun­ko­we­go, któ­ry „sie­dzi” już tyl­ko w papie­rach i pro­wa­dzi­łam wła­sną fir­mę. Księ­go­wość powin­na słu­żyć przede wszyst­kim wła­ści­cie­lom fir­my i jej współ­pra­cow­ni­kom. O to pro­ście księ­go­wych – przy­po­mi­naj­cie im komu słu­żą i jaką war­tość wno­szą do fir­my. To waż­ne by na pierw­szym miej­scu sta­wia­li dobro orga­ni­za­cji, a nie urzę­dów wszel­kie­go rodza­ju. Przy­da­je im się wspar­cie, bo strach ma wiel­kie oczy i do tego dzia­łu też cza­sem zagląda.

Stu­dio­wa­łam Psy­cho­lo­gię na SWPS w War­sza­wie – gdy stu­dio­wa­łam wery­fi­ko­wa­łam co „mówi psy­cho­lo­gia” w kon­tek­ście „edu­ka­cji bez szko­ły  – edu­ka­cji domo­wej”, oraz jak waż­ny jest roz­wój oso­bi­sty. Stu­dio­wa­łam, bo chcia­łam i chło­nę­łam wie­dzę jak gąb­ka. Były to moje dru­gie stu­dia i znam róż­ni­cę. Dla­te­go, też nie wiem, czy moje dzie­ci pój­dą na stu­dia. Jeśli nie będzie w nich pra­gnie­nia, to po co?

Roz­wi­jam w sobie umie­jęt­no­ści psy­cho­te­ra­peu­ty, prze­wod­ni­ka, coucha, men­to­ra, mów­cy. Sama sta­le mając na uwa­dze wła­sny roz­wój oso­bi­sty. Zmie­niam się dla sie­bie i dla moich dzieci.
Moim głów­nym celem jest inspi­ro­wa­nie do wybie­ra­nia wła­snej nie­po­wta­rzal­nej dro­gi.

Od 8 lat inte­re­su­ję się moż­li­wo­ścia­mi w Alter­na­tyw­nym Edu­ko­wa­niu. Dziś szcze­gól­nie w roz­wi­ja­niu tego co waż­ne, co wspie­ra wol­ność czło­wie­ka, a zależ­ność odcho­dzi sama. Czy­taj dalej

Cuda permakultury Agnieszka Kręglicka – Wysokie Obcasy

Ist­nie­je ogród, w któ­rym tym buj­niej rośnie, im mniej się w nim robi…

To brzmia­ło zbyt pięk­nie, by mogło być praw­dzi­we. Są ogro­dy, w któ­rych nie trze­ba pleć, prze­ko­py­wać, usu­wać resz­tek zwię­dłych roślin, skła­do­wać kom­po­stu ani sys­te­ma­tycz­nie zasi­lać. Wszyst­ko się dzie­je z posza­no­wa­niem zasad rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go, ale przy odpusz­cze­niu naj­bar­dziej znoj­nych jego elementów…
Cały arty­kuł i gale­ria zdjęć na stro­nie Wyso­kich Obca­sów.

podsiadla_kos

Festiwal Owoców i Warzyw Świata oraz Festiwal Słoików Świata 25–27 września, Warszawa

Zapra­sza­my na Festi­wal Owo­ców i Warzyw Świa­ta, Festi­wal Sło­ików Świa­ta oraz odwie­dze­nia otwar­te­go już Muzeum Sło­ików Świa­ta; pią­tek – nie­dzie­la, 25–27 wrze­śnia br; Muzeum Tech­ni­ki i Prze­my­słu, pl. Defi­lad 1, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, Warszawa
Czy­taj dalej