Plener Społeczny Wierzba Bez Granic 7–13.03.2016

Pole­cam Wam Ple­ner Spo­łecz­ny Wierz­by bez Gra­nic 7–13.03.2016. Z pew­no­ścią będzie wyjąt­ko­wo, nie­po­wta­rzal­nie, ale przede wszyst­kim nie­prze­wi­dy­wal­ne. Bo takie jest życie … żywe.

Moż­na będzie się kon­kret­nie pod­szko­lić, sprak­ty­ko­wać, roz­wi­nąć i zoba­czyć jak to jest zara­zem pro­ste, miłe i przy­jem­ne a szcze­gól­nie przy współ­pra­cy z innymi.

Ja po takim ple­ne­rze zawierz­bo­wa­łam swój ogród. Mam cud­ne żywe ogro­dze­nie, żywą alta­nę i 1000 m² żywych roślin, któ­re rosną bym mogła budo­wać dalej.

Czy­taj dalej

Edukacja Domowa w Polsce – Webinar

Jeśli macie potrze­bę pozna­nia moż­li­wo­ści edu­ka­cji dzie­ci w Pol­sce, to zapra­szam na Webi­nar o Edu­ka­cji Domo­wej – tutaj. Link do nie­go jest na koń­cu arty­ku­łu na blo­gu DarJa.tv, gdzie też może Was coś zainspiruje.

Łącz­nie ponad 2 godziny.

Poru­szy­łam tam temat edu­ka­cji domo­wej w pod­sta­wach. Tro­chę o prze­pi­sach, for­mal­no­ściach i przede wszyst­kim o doświad­cze­niach moich i zna­nych mi rodzin.

Co waż­ne z każ­dym dniem jestem w innym miej­scu, zmie­nia­my się, doj­rze­wa­my jako rodzi­na. Jed­no jest sta­bil­ne, pod­sta­wo­we i najważniejsze.

To jak świa­tło w stro­nę któ­re­go podą­żam. Wolę wybrać już teraz niż dopie­ro umierając :).


Jestem Wdzięczna za Dar Życia moich dzieci.
Moim celem jest wspieranie ich w:  Wyborze Własnej Drogi, Poznania Siebie i Realizacji Własnych Celów. 
Wybieram Wolność i Pielęgnuję ją dokonując wyborów na wszelakich obszarach mojego życia. Wybieram, żeby moje dzieci Wzrastały w Duchu Wolności, Wiary w Wewnętrzny Głos i Własną Moc.
Dzieciństwo bez Szkoły pasuje do powyższych wartości.

Jeśli coś nie jest dla Was jasne. To chęt­nie doprecyzuję.

Pozdra­wiam DarJa.