Szkoła permakultury i głębokiej ekologii

Szko­ły jest objaz­do­wa. Nie posia­da sta­łej sie­dzi­by.. Pro­wa­dzi­my kur­sy i wykła­dy. Ostat­nio webi­na­ro­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ry, zimą i na przed­wio­śniu, w sezo­nie let­nim sku­pia­my się głów­nie na warsz­ta­tach w tere­nie.

mandaleUP
Malowanie mandali mchem - zajęcia ze studentami "Sztuka i Media" Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ogród społeczny KOS, kwiecień '16
Czy­taj dalej

Oferta szkoły

WYKŁADY:

 • Co to jest per­ma­kul­tu­ra – wykład ogól­ny wprowadzający
 • Per­ma­kul­tu­ra w prak­ty­ce – gene­ral­nie i w glo­bal­nym uję­ciu na przy­kła­dach z róż­nych krajów
 • Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we – w teorii
 • Jak zapro­jek­to­wać dobry per­ma-ogród – wykład na przy­kła­dzie ogro­du spo­łecz­ne­go KOS na Krzemionkach
 • Per­ma­kul­tu­ra w mie­ście – czy­li jak budo­wać spraw­ny eko­sys­tem z udzia­łem ludzi
 • Filo­zo­fia per­ma­kul­tu­ry – zasa­dy etycz­ne i histo­ria idei na przy­kła­dach róż­nych kultur

 • WARSZTATY:

 • Lepie­nie z gli­ny i nasion – zimo­we warsz­ta­ty ogrodowe
 • Jak przy­go­to­wać roz­sa­dę… – warsz­ta­ty wiosenne
 • Robie­nie wła­sne­go ziel­ni­ka – warsz­ta­ty sezonowe
 • Malo­wa­nie mchem
 • Spi­ra­la ziół – warsz­ta­ty ogrodowo-budowlane
 • Kom­po­stow­nik i kom­po­sto­wa­nie – warsz­ta­ty budo­wy i pro­wa­dze­nia kompostownika
 • Kurs psz­cze­lar­stwa
 • Dom­ki dla psz­czó­łek mura­rek i innych owadów
 • Zasa­dy reten­cji i gospo­dar­ki wodą
 • Lek­cje kosze­nia i wszyst­ko co powin­ni­ście wie­dzieć o KOSie :)
 • OFERTA SZKOŁY W PERMAKULTUROWYM OGRODZIE KOS NA KRZEMIONKACH