Kamila Pawelska

Natu­rą inte­re­su­ję się od zawsze, a per­ma­kul­tu­rą kon­kret­niej od trzech lat, od kie­dy z Wro­cła­wia wypro­wa­dzi­łam się na wieś.
 W swo­im sie­dli­sku two­rzę ogród sta­ra­jąc się aby nie szko­dzić zie­mi a uczyć się od niej.
 Zre­zy­gno­wa­łam z prze­ko­py­wa­nia gle­by. Warzy­wa upra­wiam na pod­nie­sio­nych grzę­dach sto­su­jąc zasa­dy dobre­go sąsiedztwa.
 Nie uży­wam środ­ków ochro­ny roślin ani nawo­zów sztucz­nych. Dużo eks­pe­ry­men­tu­ję np. z hodow­lą grzy­bów, daw­ny­mi odmia­na­mi warzyw, nie­co­dzien­ny­mi spo­so­ba­mi upraw.
 Wie­dzy szu­kam w sie­ci, książ­kach i od ludzi, któ­rzy mają podob­ne pasje. Dużą inspi­ra­cją są dla mnie podróże.
Inte­re­su­je mnie samo­dziel­ne wytwa­rza­nie żyw­no­ści a ogród sta­no­wi naj­lep­sze źró­dło natu­ral­ne­go poży­wie­nia, któ­re jest w zasię­gu ręki.
 Z wykształ­ce­nia jestem mikro­bio­lo­giem żyw­no­ści, co czę­sto poma­ga przy prze­twa­rza­niu produktów.
 Swo­ją pasją do się­ga­nia po to co natu­ral­ne sta­ram się zara­zić rodzinę,przyjaciół i zna­jo­mych orga­ni­zu­jąc np. warsz­ta­ty kisze­nia kapu­sty czy pro­duk­cji soku.

Ogród permakulturowy w Brzezinkach Kamila Pawelska

PERMAKULTUROWY EKSPERYMENT
Ogród w Brze­zin­kach pod Wro­cła­wiem powsta­je na dział­ce, któ­ra nie­gdyś była łąką. Nie prze­ko­pu­je­my zie­mi. Posta­wi­li­śmy na grzę­dy podniesione.
– Powsta­ło już 9 grząd z desek w for­mie mandali.
– Grząd­ka zio­ło­wa i kil­ka mniej­szych grzą­dek w sta­rych skrzy­niach i nad­staw­kach paletowych
– Mały sad
– Domek dla owa­dów z zie­lo­nym dachem i poidłem
– Kompostownik
– Domek narzę­dzio­wy z sys­te­mem zbie­ra­ją­cym deszczówkę
Część tere­nu prze­zna­czy­łam na dzi­ką łąkę gdzie tra­wa nie jest koszo­na. Łąka ta jest sie­dli­skiem dla drob­nych zwie­rząt i owadów.
Przy budo­wie grzą­dek i dom­ku dla owa­dów sta­ra­łam się wyko­rzy­stać mate­ria­ły z recy­klin­gu jak sta­re pale­ty, skrzy­nie drew­nia­ne, deski, sta­rą sło­mę a nawet koło od roweru.
W przy­szłym roku pla­nu­je­my powięk­szyć ogród o kur­nik dla kil­ku kur i kaczek – potrzeb­na pomoc przy śli­ma­kach a kurzy nawóz rów­nież bar­dzo się przy­da, nie wspo­mi­na­jąc o jajkach ;)
W pla­nach jest tak­że jagod­nik i grzę­dy z kwia­ta­mi i zio­ła­mi dla zapylaczy.
Ogród słu­ży nam jako źró­dło wła­snej, zdro­wej żyw­no­ści, miej­sce roz­wo­ju, zaba­wy, edu­ka­cji i relak­su a tak­że miej­sce gdzie uty­li­zu­je­my zie­lo­ne odpa­dy z gospo­dar­stwa domowego.

Stro­na Fb: Rebel Gar­de­ner

Ostoja – permakulturowe miejsce pokazowe Wojciech Górny

W ser­cu Pusz­czy Boli­mow­skiej powsta­je Osto­ja – per­ma­kul­tu­ro­we miej­sce poka­zo­we, gdzie od 2013 roku wpro­wa­dzam zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Osto­ja leży na skra­ju pra­do­li­ny rze­ki Raw­ki, na suchych piasz­czy­stych gle­bach oto­czo­nych lasem sosno­wym, gdzie warun­ki upra­wy roślin i gospo­da­ro­wa­nia są bar­dzo trud­ne. Jest to więc nie­ła­twy, nie­mniej dosko­na­ły poli­gon doświad­czal­ny dla roz­wią­zań permakulturowych.
Pomi­mo, że miej­sce jest w fazie two­rze­nia, już teraz moż­na w Ostoi zoba­czyć wie­le cie­ka­wych roz­wią­zań z zakre­su per­ma­kul­tu­ry i eko­lo­gii, mię­dzy innymi:
– grząd­ki per­ma­kul­tu­ro­we róż­ne­go typu
– świe­żo zało­żo­ny mini ogród leśny
– spi­ra­lę ziołową
– małą hugelkulturę
– róż­ne for­my kom­po­sto­wa­nia, nawo­że­nia, ściółkowania
– polikultury
– upra­wy w kost­kach sło­my, wor­kach i doni­cach pod­sią­ko­wych z mate­ria­łów z recyclingu
– pro­ste urzą­dze­nia do ogrze­wa­nia i goto­wa­nia przy uży­ciu ener­gii sło­necz­nej, z mate­ria­łów z recyclingu
– piec na drew­no z pale­ni­skiem Kuznie­co­wa i ławą grzewczą
– zbior­ni­ki wody deszczowej
– dom­ki dla owa­dów i wie­le innych drob­nych uspraw­nień przy­ja­znych dla ludzi i środowiska

ostoja-ziola

W Ostoi cza­sa­mi orga­ni­zo­wa­ne są warsz­ta­ty per­ma­kul­tu­ro­we, aktu­al­ne wyda­rze­nia w Ostoi przed­sta­wiam na blo­gu. Pro­wa­dzę rów­nież stro­nę Per­mi­sie na Face­bo­oku i w Inter­ne­cie.

Zapra­szam rów­nież do mojej Szko­ły Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go Onli­ne.

otoja-pomidory

Kurs permakultury 2017 Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź

Sie­dem wykła­dów z pre­zen­ta­cją i dys­ku­sją na tema­ty pokrew­ne jak przed rokiem :) czy­li wszyst­ko o per­ma (per­ma­nent­nej) kul­tu­rze w sze­ro­kim filo­zo­ficz­no- antro­po- etno- eko­sys­te­mo­wym ujęciu :)

Per­ma­kul­tu­ra jako holi­stycz­na nauka o eko­sys­te­mie, jej wymiar glo­bal­ny i lokal­ny, tech­nicz­ny (jak uspraw­nić i wyko­nać) oraz spo­łecz­ny i kul­tu­ro­wy… Rol­nic­two, meto­dy upra­wy i spo­so­by dys­try­bu­cji żyw­no­ści, ich wpływ na śro­do­wi­sko. Agro­eko­lo­gia zako­rze­nio­na w nauko­wej teo­rii Gai – Zie­mia jako orga­nizm, bios­fe­ra i życie dążą­ce do home­osta­zy, w tym czło­wiek i glo­bal­ne ocie­ple­nie… Histo­ria idei per­ma­kul­tu­ry, aż po sta­ro­żyt­ną filo­zo­fię; antro­po­lo­gia, świa­do­mość roślin, die­ta, wege­ta­ria­nizm… świę­ta geo­me­tria i nowe tech­no­lo­gie… psy­cho­lo­gia :) Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia (per­ma­cul­tu­re design), i naj­waż­niej­sze: ety­ka rzą­dzą­ca permakulturą.

PROGRAM KURSU:
link na pre­zen­ta­cję https://prezi.com/

Wykła­dy na pod­sta­wie zajęć z ubie­głe­go roku roz­sze­rzo­ne o nową wie­dzę oraz prak­ty­kę w tere­nie: per­ma­kul­tu­ro­wy pro­jekt Ogro­du Spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach, reten­cji i fito­re­me­dia­cji w Par­ku Zabło­cie, i Urban Far­ming na Zakrzów­ku w Krakowie.

Z per­ma­kul­tu­rą wią­że się (sta­no­wi jej inte­gral­ną część) temat suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­po­no­wa­ne holi­stycz­no-eko­sys­te­mo­we uję­cie per­ma­kul­tu­ry nie omi­nie tego waż­ne­go aspek­tu rów­nież dla pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych sie­dzib i gospo­darstw, tak­że nasze­go miej­sca w Przy­ro­dzie, o czym będzie spo­ro na kur­sie, tak jak w naszym życiu: jedze­nie jest obec­ne codzien­nie :) Wię­cej o suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej na stronie:


Ben LazarPROWADZĄCY: Ben Lazar
nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry i pro­jek­tant, ani­ma­tor ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach i Ruchu na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska.

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Czy­taj dalej

Mądrość i cuda świata roślin Jane Goodall

goodall-madrosc-roslinMądrość i cuda świa­ta roślin
Jane Goodall
Mar­gi­ne­sy

Jane Goodall zmie­ni­ła nasze rozu­mie­nie naczel­nych i nas samych, a nową książ­ką udo­wad­nia, że jej głę­bo­ka miłość do natu­ry obej­mu­je tak­że kró­le­stwo roślin.
 Przy­glą­da się naszej zależ­no­ści od roślin jako poży­wie­nia, lekarstw dla cia­ła i ducha i jako pomoc­ni­ków przy napra­wia­niu szkód, któ­re wyrzą­dzi­li­śmy przyrodzie.
 Pisze o par­ty­zant­ce ogrod­ni­czej, GMO, giną­cych gatun­kach i o rośli­nach, któ­re leczą, oraz o tych, któ­re zabi­ja­ją. Opo­wia­da o nowych bada­niach nad komu­ni­ka­cją roślin mię­dzy sobą i o tym, że pew­ne nasio­na, uśpio­ne przez tysią­ce lat, mogą wykieł­ko­wać, jeśli znaj­dą się w odpo­wied­nich warun­kach. Z per­spek­ty­wy odkryw­cy, naukow­ca, a zara­zem kogoś ducho­wo zestro­jo­ne­go z przy­ro­dą, Jane Goodall przed­sta­wia zdu­mie­wa­ją­cą i poucza­ją­cą opo­wieść o cudach kró­le­stwa roślin