Bananowiec Laura Romano – mądrość z Jawy

…po chwi­li powie­dział: „Wiesz, powin­ni­śmy wię­cej uczyć się od natu­ry; natu­ra jest peł­na mądro­ści. Na przy­kład, każ­da rośli­na nie­sie dla nas prze­sła­nie, a jed­nym z naj­waż­niej­szych dla ludz­kie­go ist­nie­nia dzie­li się z nami bana­no­wiec. Wiesz cze­go nas uczy?”
 Powie­dzia­łam o sile dużych, ela­stycz­nych liści, jakie pozwa­la­ją by szar­pał je wiatr, o mocy jego peł­ne­go wody pnia i słod­kiej hoj­no­ści owoców.
 „Tak, to też” odpo­wie­dział. „Ponad­to bana­no­wiec jest rośli­ną, któ­rą możesz kar­czo­wać set­ki razy, wyci­nać aż do korze­ni, a on zawsze będzie odra­stał – w słoń­cu czy w cie­niu, na każ­dej gle­bie, aż przy­naj­mniej raz zaowo­cu­je. Tyl­ko wte­dy, jeśli go zetniesz, już nie odrośnie.”
Lau­ra Roma­no Suma­rah – Spi­ri­tu­al Wis­dom from Java

Rancho Stokrotka permakulturowa agroturystyka

Jeste­śmy małą, eko­lo­gicz­nie żyją­cą rodzi­ną w maleń­kiej wio­sce Jar­ków u pod­nó­ża Gór Orlic­kich. W erze szyb­ko bie­gną­ce­go cza­su żyje­my powo­li. Nasz per­ma­kul­tu­ro­wy ogród zapew­nia nam w więk­szo­ści samo­wy­star­czal­ność żyw­no­ścio­wą. Towa­rzy­szą nam licz­ne zwie­rzę­ta – konie, psy, koty, świn­ka, kró­lik, kury i kacz­ki. Jeśli tęsk­ni­cie za wol­niej pły­ną­cym cza­sem, urlo­pem nie­wy­peł­nio­nym „zali­cza­niem” kolej­nych atrak­cji w sza­lo­nym tem­pie zapra­sza­my do nas w waka­cje oraz w okre­sie od listo­pa­da do mar­ca. Z dala od zgieł­ku cywi­li­za­cji, może­cie wypo­cząć a jeśli zechce­cie, pomóc nam w tra­dy­cyj­nych pra­cach w gospo­dar­stwie. Więk­szość rze­czy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, doku­men­tu­je­my na naszym blo­gu (http://rancho-stokrotka.pl/blog/), do lek­tu­ry któ­re­go zapraszamy.

W okre­sie od mar­ca do czerw­ca i wcze­sną jesie­nią pro­wa­dzi­my licz­ne warsz­ta­ty (http://rancho-stokrotka.pl/warsztaty/). Tych z Was, któ­rych zain­te­re­su­je nasze dąże­nie do samo­wy­star­czal­no­ści i gospo­da­ro­wa­nie w zgo­dzie z natu­rą, zapra­sza­my na warsz­ta­ty „Ogród warzyw­ny – od para­pe­tu po samo­wy­star­czal­ność” i „Kosze­nie kosą alpej­ską”. Pozo­sta­łe nasze warsz­ta­ty poświę­co­ne są zwie­rzę­tom: ich szko­le­niu (http://kliker.rancho-stokrotka.pl) i opie­ce nad koń­mi (http://konie.rancho-stokrotka.pl)

Stro­na web: http://rancho-stokrotka.pl,  pro­fi­le Fb: Ran­cho Sto­krot­ka, Naj­pierw wytre­suj kur­cza­ka – szko­le­nie zwie­rząt, Konie. Szu­ka­jąc doskonałości

Mity naszego czasu Umberto Galimberti

Ta cen­na książ­ka zna­ne­go wło­skie­go filo­zo­fa oma­wia­ją­ca kry­tycz­nie współ­cze­sne mity, w sen­sie dzia­ła­ją­cych czę­sto pod­pro­go­wo uwa­run­ko­wań naszej kul­tu­ry, mimo chę­ci nie zosta­ła wyda­na w wer­sji papie­ro­wej. Poni­żej dwa roz­dzia­ły pro­po­no­wa­ne w ramach posze­rze­nia kon­tek­sto­we­go kur­su per­ma­kul­tu­ry, czy­taj odno­ście meto­dy :) Wszyst­kie dostęp­ne w net­cie roz­dzia­ły na stro­nie: mar­twy peron w ruchu (bar­dzo cie­ka­wy rów­nież mit wła­dzy, psy­cho­te­ra­pii i sza­leń­stwa :) Wszyst­kie opu­bli­ko­wa­ne mity war­te przeczytania).

10. Mit techniki
 1. Tech­ni­ka jako waru­nek ludz­kie­go istnienia
 2. Świat grec­ki i wyż­szość natu­ry nad techniką
 3. Wiek współ­cze­sny i wyż­szość nauki nad techniką
 4. Odwró­ce­nie roli środ­ków i celów
 5. Zmierzch poli­ty­ki w cza­sach techniki
 6. Bez­sil­ność ety­ki w cza­sach techniki
 7. Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sach techniki
 8. Zmia­na nasze­go spo­so­bu myśle­nia i odczuwania

11. Mit nowych technologii
 1. Zbio­ro­wy mono­log i efekt ujednolicenia
 2. Odwró­ce­nie ról w rela­cji człowiek-świat
 3. Efekt sche­ma­ty­za­cji
 4. Antro­po­lo­gicz­na meta­mor­fo­za dzię­ki nowym środ­kom przekazu
 5. Nega­tyw­ne skut­ki infor­ma­ty­ki w szkołach
 6. Inter­ne­to­we psychopatologie
 7. Psy­cho­pa­to­lo­gie komórkowe
 8. Czu­wa­nie nad przyszłością

Filozofia i historia idei permakultury Wykłady permakultury część 2

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA

 • Masa­no­bu Fuku­oka Sawing Seeds in the Desert
 • Rudolf Ste­iner Moral­na percepcja
 • Rudolf Ste­iner What Is Bio­dy­na­mics?: A Way to Heal and Revi­ta­li­ze the Earth
 • Maria Thun Pie­lę­gna­cja ogrodu
 • Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy w Grzybowie
 • XIV Semi­na­rium Dobre Żniwa
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Ekologiczno–Kulturalne ZIARNO – histo­ria rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w Polsce
 • Mie­czy­sław Babal­ski – Gospo­dar­stwo BioBabalscy
 • Ana­sta­zja Wła­di­mir Megre
 • Umber­to Galim­ber­ti Mity nasze­go cza­su, Świat grec­ki i wyż­szość natu­ry nad tech­ni­ką, Zmierzch poli­ty­ki w dobie tech­ni­ki, Bez­sil­ność ety­ki w cza­sach tech­ni­ki, Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sach techniki
 • Epi­kur List do Menoikeusa
 • Pla­ton Zrów­no­wa­żo­na osada
 • Melis­sa Lane Eco-Repu­blic: What the Ancients Can Teach Us abo­ut Ethics, Vir­tue, and Susta­ina­ble Living
 • Hen­ry David Tho­re­au Wal­den
 • Jan Jakub Rous­se­au Wyzna­nia, Emil, czy­li o wychowaniu
 • Hil­de­gar­d’s Healing Plants
 • Marek Aure­liusz Medy­ta­cje
 • Zhu­ang­zi Drze­wo do niczego
 • Jared Dia­mond Strzel­by, zaraz­ki, maszy­ny, Upa­dek, The World Until Yester­day: What Can We Learn from Tra­di­tio­nal Societies?
 • The Myth of Chief Seatlle
 • Edward O. Wil­son Bio­phi­lia Hypothesis
 • Lynn Mar­gu­lis Sym­bio­tycz­na planeta
 • Ste­phan Har­ding Ani­ma­te Earth
 • Earth From Spa­ce – film full HD Nova
 • Ter­ra Pre­ta – film
 • Natu­ral Far­ming with Masa­no­bu Fuku­oka ‑film
 • Warsz­ta­ty lepie­nia z gli­ny i nasion
 • 2017 Per­ma­cul­tu­re Calen­dar with moon plan­ting guide

 • GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Ostoja Biodomek Gniewoszów, Kotlina Kłodzka

  Bio­Do­mek to pierw­szy pre­fa­bry­ko­wa­ny eko­do­mek mobil­ny w Pol­sce. Jego pro­to­typ sta­nął w Gnie­wo­szo­wie, w prze­pięk­nej oko­li­cy gór bystrzyc­kich. Na dział­ce powsta­je ogród per­ma­kul­tu­ro­wy. Pierw­sze przy­go­to­wa­nia były wyko­na­ne trzy lata temu (nie kosze­nie, pierw­sze nasa­dze­nia, obser­wa­cje). Nowe nasa­dze­nia wyko­na­no na jesień. W przy­szłych latach będą regu­lar­nie tu orga­ni­zo­wa­ne spo­tka­nia i warsz­ta­ty z zagad­nień natu­ral­ne­go budow­nic­twa i per­ma­kul­tu­ry i będzie roz­wi­ja­ny natu­ral­ny ogród. Ser­decz­nie Was zapra­szam. :) eKo­da­ma

  Stro­na web: https://www.facebook.com/biodomek

  18 – 20 sierpnia’17 w Bio­Dom­ku i w pobli­skim Gnie­wo­szo­wie odbę­dzie się kurs mini warsz­ta­ty: Wpro­wa­dze­nie do pro­jek­to­wa­nia natu­ral­ne­go – poni­żej link na wyda­rze­nie Fb :) Zapraszamy.


  Zakręt permakulturowy Magdalena Górska

  Na co dzień jestem archi­tek­tem, pro­jek­tu­ję budyn­ki eko, ele­men­ty per­ma­kul­tu­ry uży­wam też w projektowaniu :)
  Ogród jest ogro­dem przy remon­to­wa­nym, sta­rym budyn­ku na mój dom. Prze­bu­do­wa domu jesz­cze się nie zakoń­czy­ła, pro­wa­dzo­na jest z uży­ciem tech­nik natu­ral­nych, tyn­ki gli­nia­ne, eko ocie­ple­nie ze sło­my, pie­cyk… i chy­ba jed­ne z pierw­szych w Pol­sce kle­pisk (2014 rok). Pozo­sta­ło jesz­cze ocie­ple­nie i wykoń­cze­nie ele­wa­cji. Tym­cza­sem ogród rośnie, peł­ny ziół, owo­ców i warzyw. Wszyst­ko upra­wia­ne według zasad per­ma­kul­tu­ry, bez che­mii. Wynie­sio­ne grząd­ki, kom­post, miko­ry­za, nastur­cje, dobre sąsiedz­two, suszo­ne zio­ła i zja­da­nie wszyst­kie­go co zie­lo­ne :). Natu­ral­nie! Zapra­szam na fili­żan­kę mię­ty na mój mały zie­lo­ny zakręt.

  Stro­na web: Eko­da­ma