Wydawnictwo PermaKultura.Edu.Pl

Poni­żej wyda­ne przez nas i dostęp­ne wysył­ko­wo książ­ki ↓   Nasza misja.


OGRÓD GAI - PODRĘCZNIK PRZYDOMOWEJ PERMAKULTURY
Numer jeden na świe­cie 1)↓ wśród pod­ręcz­ni­ków per­ma­kul­tu­ry. Książ­ka zna­ko­mi­te­go auto­ra Toby Hemen­waya, napi­sa­na przy­stęp­nie, dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych, peł­na inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów i podpowiedzi..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY
Fun­da­men­tal­ny pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry. Kla­syk pro­jek­to­wa­nia autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w użyciu!
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!PROJEKTOWANIE PERMAKULTUROWE (PRZEDSPRZEDAŻ)
Pod­ręcz­nik – prze­wod­nik krok po kro­ku wpro­wa­dza­ją­cy w sztu­kę pro­jek­to­wa­nia czy­li w sed­no permakultury..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!WEGETARIANIZM. ZARYS HISTORII (PRZEDSPRZEDAŻ)
Wega­nizm-wege­ta­ria­nizm sta­je się dzi­siaj nor­mą. Wycho­dząc naprze­ciw poszu­ki­wa­niom inte­li­gent­nych i wraż­li­wych adep­tów tego etycz­no-zdro­wot­ne­go sty­lu życia i odży­wia­nia, pro­po­nu­je­my dzie­ło Coli­na Spen­ce­ra, bry­tyj­skie­go, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go i cenio­ne­go na świe­cie autora..
                   ..wię­cej o książ­ce i przed­sprze­da­ży
PEŁNA OFERTA NASZYM KIOSKUREALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Pro­po­no­wa­ne książ­ki dostęp­ne są tyl­ko w naszym kio­sku. Wysył­ka kurie­rem po zaksię­go­wa­niu wpła­ty. Zgod­nie z eko­lo­gicz­ną prak­ty­ką zero-waste, książ­ki paku­je­my w mate­ria­ły bio­de­gra­do­wal­ne 2)↓.


  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych w bazie Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODOpoli­ty­ką pry­wat­no­ści.


  Refe­ren­ces
  1 pod wzglę­dem ilo­ści prze­kła­dów oraz sprze­da­nych egzemplarzy
  2 kar­to­no­we pudeł­ko zabez­pie­cza­my papie­ro­wy­mi taśma­mi pakunkowymi

  Grządka KeyHole (dziurka od klucza) „Ogród Gai” Nowy Podręcznik Permakultury

  Per­ma­kul­tu­rę jako pro­jek­to­wa­nie eko­sys­te­mu robi się na wie­le spo­so­bów.. Zacząć wypa­da od upo­rząd­ko­wa­nia wła­sne­go wnę­trza, bo nie da się zapro­jek­to­wać nicze­go dobre­go, jeśli w umy­śle, ser­cu czy trze­wiach cha­os.. jeśli w trze­wiach, pro­po­nu­ję zacząć od die­ty, bo „przez żołą­dek do ser­ca” – mówi przy­sło­wie. A dla żołąd­ka naj­lep­sze jedze­nia z przy­do­mo­wej grządki.
  🍅🌶️🍆🥒🥕🥦🍒🍎🍐

  Jeśli bli­ska jest Wam per­ma­kul­tu­ra, może to być grząd­ka „na dziur­kę od klu­cza (key­ho­le bed)” – jed­no z kla­sycz­nych per­ma roz­wią­zań, o któ­rym wię­cej w gale­rii poni­żej (patrz opi­sy zdjęć).
  Zachę­cam do zapo­zna­nia z mate­ria­łem, niech będzie dla Was inspi­ra­cją, a jeśli chce­cie wie­dzieć wię­cej, odsy­łam do pod­ręcz­ni­ka, któ­ry wyda­je­my wspól­ny­mi siła­mi, bo per­ma­kul­tu­ra obej­mu­je rów­nież wymiar spo­łecz­ny, bez któ­re­go nie prze­trwa nasz eko­sys­tem 🌍🍀 Pomóż w jego budo­wie: kupu­jąc książ­kę nie tyl­ko zdo­by­wasz dostęp do boga­te­go źró­dła per­ma­nent­nej wie­dzy, ale poma­gasz rów­nież tej Wie­dzy mieć dale­ko szer­szy zasięg. 💜💙💚♻️💛🧡❤️
  ———
  Przej­rzyj gale­rię ↓ pod każ­dym zdję­ciem szcze­gó­ło­wy opis.


  Wię­cej o książ­ce, o auto­rze i pol­skiej edy­cji.

  Chcesz kupić książ­kę? Przejdź do kio­sku.

  Czy­taj dalej