Siedlisko Permakultury Zdrojewo Marta Kulczyńska i Bartłomiej Lindner | Zdrojewo

Sie­dli­sko to miej­sce wystę­po­wa­nia dane­go gatun­ku roślin, zwie­rząt lub ich zespo­łów. Posłu­ży­li­śmy się tym wyra­że­niem two­rząc Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdro­je­wo. Z jed­nej stro­ny to nasz wyma­rzo­ny wiej­ski dom, miej­sce nasze­go życia. Z dru­giej to tak­że dom wszyst­kich istot żywych, z któ­ry­mi dzie­li­my się wspól­ną przestrzenią.

Gospo­dar­stwo poło­żo­ne na obsza­rze Nad­wi­ślań­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go stwo­rzo­ne w mar­cu 2019 roku przez pasjo­na­tów per­ma­kul­tu­ry Mar­tę i Bart­ka. Sie­dli­sko­wy sad owo­co­wy ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew oraz sad orze­chów lasko­wych prze­kształ­ca­my na ogród leśny. Ogród warzyw­ny zapro­jek­to­wa­li­śmy przy wyko­rzy­sta­niu róż­nych per­ma­kul­tu­ro­wych tech­nik na VI kla­sie ziemi.

Wytwa­rza­my wie­le prze­two­rów według sta­rych recep­tur w pie­cu opa­la­nym drew­nem, a powsta­łe nad­wyż­ki sprze­da­je­my na lokal­nych bazar­kach i rynkach.

Gro­ma­dzi­my wodę desz­czo­wą i korzy­sta­my z ener­go­osz­częd­nej infra­struk­tu­ry w posta­ci kom­po­stu­ją­cych toa­let i prysz­ni­ca solar­ne­go. Sta­rą cha­łu­pę remon­tu­je­my z wyko­rzy­sta­niem natu­ral­nych mate­ria­łów budow­la­nych. Pla­nu­je­my budo­wę szklar­ni oraz sys­te­mu zago­spo­da­ro­wa­nia wody szarej.

Dys­po­nu­je­my miej­scem dla wolon­ta­riu­szy. Zapraszamy :)

dane kon­tak­to­we:
Zdro­je­wo 49, 86–170 Nowe
Tele­fon: 577 822 443
E‑mail: siedliskozdrojewo@gmail.com

Pauza Alina i Daniel Czerwińscy | Kamionka

Pau­za to miej­sce, któ­re stwo­rzy­li­śmy i nadal roz­wi­ja­my, aby słu­ży­ło odpo­czyn­ko­wi i kre­acji. To miej­sce spo­tkań i miej­sce aby być sobą i pobyć ze sobą oraz inny­mi ludź­mi w atmos­fe­rze bez­wa­run­ko­wej akcep­ta­cji, w spo­ko­ju – z dala od zgieł­ku, szyb­kie­go sty­lu życia, wiel­ko­miej­skie­go gwaru.
 Oprócz odpo­czyn­ku i miej­sca, gdzie moż­na przy­je­chać z przy­ja­ciół­mi, ofe­ru­je­my eko­lo­gicz­ne potra­wy ze świe­żych pro­duk­tów z wła­snej upra­wy – bez che­mii. Przy­go­dę z per­ma­kul­tu­rą zaczę­li­śmy w 2018 roku. Od tam­tej pory roz­wi­ja­my wła­sny ogród zgod­nie z jej zasa­da­mi, wpro­wa­dza­jąc coraz to nowe ele­men­ty per­ma­kul­tu­ro­we do Pau­zy. Regu­lar­nie odby­wa­ją się u nas rów­nież warsz­ta­ty o tej tematyce.