Ogród Gai na Podlesiu siedziba szkoły Permakultura.Edu.PL | Podlesie, gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński

Sie­dzi­ba PermaKultura.Edu.Pl i sezo­no­wy ogród edu­ka­cyj­ny. Sie­dli­sko w trak­cie two­rze­nia we współ­pra­cy z biel­ską koope­ra­ty­wą spo­żyw­czą Beskidz­ka Pacz­ka. 1)↓

Sie­dli­sko skła­da się z dom­ku-biu­ra, sto­dół­ki, w sezo­nie roz­kła­da­ny duży namiot warsz­ta­to­wy. Na tere­nie sze­ścio­hek­ta­ro­we­go ogro­du znaj­du­ją się głów­nie pozo­sta­ło­ści szkó­łek drze­wek owo­co­wych (m.in. 20 odmian jabło­ni) prze­kształ­ca­ne stop­nio­wo w sad i ogród leśny (nowe nasa­dze­nia orze­cha wło­skie­go i lesz­czy­ny). Ogród warzyw­ny w roz­wo­ju we współ­pra­cy z biel­ską koope­ra­ty­wą spo­żyw­czą Beskidz­ka Pacz­ka. Resz­ta zie­mi tym­cza­so­wo prze­zna­czo­na pod łąki kwietne.

Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka gospo­darstw. Wygod­ny dojazd wąską asfal­tów­ką. Ogród poło­żo­ny 7 kilo­me­trów do mia­stecz­ka Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek) — dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. W pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły (góry Beski­dy w zasię­gu wzroku) 🍀

Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim sta­wy 2)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go. Poza tym w pobli­żu stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­bach (sta­ra nie­prze­rwa­na tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­skich), no i Cze­chy – do gra­ni­cy 15 km.

↓ pinez­ka zna­czy Ogród na Pod­le­siu; na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniejsz mapę – zoba­czysz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..); dostęp­na opcja Stre­et View

Doce­lo­wo chce­my, by na tere­nie powstał ośro­dek edu­ka­cyj­ny per­ma­kul­tu­ry oraz pogłę­bio­nej eko­lo­gii rozu­mia­nej jako ścież­ka świec­kie­go roz­wo­ju duchowego.

Ośro­dek będzie począt­ko­wo sezonowy.

Pla­no­wa­ne źró­dła docho­du gospo­dar­stwa: przede wszyst­kim z dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (z orga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tów), a tak­że z upra­wy zie­mi (jest jej wystar­cza­ją­co dużo pod grząd­ki zdro­wych warzyw lub owo­ców 🌿 albo z innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czo-arty­stycz­nej, bo z hodow­li zwie­rząt raczej nie, chy­ba że pod animaloterapię.


Aktu­al­no­ści | Blog
Sprawdź co dzia­ło się w ubie­głym sezo­nie i co dzie­je się teraz!
Zobacz: Ogród na Pod­le­siu w postach

Refe­ren­ces
1 W sezo­nie 2022 pla­no­wa­ne pierw­sze warsztaty.
2 miej­sce zna­ne od XVI w – obec­nie m. in. znaj­du­je się tam gospo­dar­stwo i zakład doświad­czal­ny PAN Gołysz