Dolina Bawole Serce Anna Chęć | Bystra koło Bielska-Białej

Doli­na Bawo­le Ser­ce to edu­ka­cyj­ne sie­dli­sko per­ma­kul­tu­ro­we i miej­sce spo­tkań czło­wie­ka z natu­rą. Doli­na jest poło­żo­na u stóp Beski­dów, na dywa­nie dzi­kich kwia­tów i ziół, na gór­skiej zie­mi. Upra­wia­my kil­ka­dzie­siąt odmian pomi­do­rów, któ­re rosną w naszych kopu­łach geo­de­zyj­nych, któ­re tak­że budu­je­my dla innych sie­dlisk (jako Kosmicz­na Archi­tek­tu­ra Ogrodowa).
Upra­wia­my tak­że inne, róż­no­rod­ne warzy­wa, owo­ce i zio­ła. Na tym kawał­ku Zie­mi dba­my o bio­róż­no­rod­ność i pozo­sta­wie­nie dzi­kich stref dla innych niż ludz­cy, miesz­kań­ców Doli­ny. Miej­sce posia­da kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań zwią­za­nych z małą reten­cją wody (Doli­na znaj­du­je się dokład­nie pod jed­nym z beskidz­kich stoków).
Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty, zapra­sza­my cie­ka­wych gości, orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia i wyda­rze­nia edu­ka­cyj­ne. Posia­da­my ścież­kę edu­ka­cyj­ną doty­czą­cą tema­ty­ki eko­lo­gicz­ne­go ogro­du pro­wa­dzo­ną przed Fun­da­cję „Świat w Naszych Rękach”.
Wciąż roz­wi­ja­my ten mały kawa­łek nasze­go raju, a naszym celem jest poka­za­nie innych, że ogród moż­na pro­wa­dzić zgod­nie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry i bli­sko natu­ry, dba­jąc o rów­no­wa­gę i poszcze­gól­ne ele­men­ty, a jed­no­cze­śnie czer­piąc z nie­go poży­wie­nie dla zdro­wych, szczę­śli­wych ludzi.
Zapra­sza­my do kontaktu!