soil_basil

Bazy­lia była świę­tą rośli­ną już u sta­ro­żyt­nych Gre­ków… ma dzia­ła­nie łago­dzą­ce gniew i nie­zdro­we emo­cje; wzma­ga poczu­cie miło­ści poprzez sty­mu­la­cję czakr ser­ca i splo­tu sło­necz­ne­go (ana­ha­ta i mani­pu­ra). Wzmac­nia rów­nież sys­tem immu­no­lo­gicz­ny i zna­na jest jako śro­dek na zaraz­ki; na świe­żo doda­je zde­cy­do­wa­ne­go sma­ku daniom…

Leave a Reply