Akademia Przyziemnych Umiejętności Wilkowice, Magurka Łodygowicka | Igor Bokun

Dzie­sięć lat temu posta­no­wi­łem zmie­nić tryb życia. Ze sta­no­wi­ska pre­ze­sa pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się, noto­wa­nej na GPW spół­ki IT zosta­łem mało­rol­nym hodow­cą kur, owiec i psz­czół. Opie­ku­nem warzyw­ni­ka i sadu. Miesz­kań­cem środ­ka lasu na „koń­cu świata”.

Sto­so­wa­ne prze­ze mnie meto­dy cechu­je współ­dzia­ła­nie z natu­rą oraz brak nasta­wie­nia na mak­sy­mal­ną wydaj­ność. Jeśli potrzeb­ne jest zaszu­flad­ko­wa­nie, to naj­cel­niej­szym sło­wem klu­czo­wym jest permakultura.

Prze­tar­łem te szla­ki i chęt­nie podzie­lę się z Wami moimi doświad­cze­nia­mi. W ramach Aka­de­mii Przy­ziem­nych Umie­jęt­no­ści pro­wa­dzę szko­le­nia i warsz­ta­ty na tema­ty zwią­za­ne z hodow­lą zwie­rząt, upra­wą roślin, prze­twa­rza­nia i prze­cho­wy­wa­nia jedze­nia oraz ogól­nie prze­pro­wadz­ką „na wieś”.

Leave a Reply