Anons :) Zaproszenie 30 km na południe od Koszalina

Korzy­sta­jąc z uprzej­mo­ści, pra­gnie­my na tej stro­nie zamie­ścić nastę­pu­ją­cą infor­ma­cję. Od zaraz zapra­sza­my 2–4 oso­by do współ­pra­cy przy two­rze­niu prze­strze­ni – dzia­łal­no­ści per­ma­kul­tu­ro­wej – ogro­du, upraw, hodow­li na tere­nie nasze­go rodzin­ne­go gospo­dar­stwa ekologicznego.

Miesz­ka­my na pomo­rzu, 30 km na połu­dnie od Kosza­li­na. Opu­ści­li­śmy wiel­kie mia­sto 20 lat temu i nigdy tego nie żało­wa­li­śmy. Ota­cza­ją nas lasy i nie­ska­żo­na niczym przy­ro­da. Żyje­my w cudow­nym, cichym, przy­ja­znym i bez­piecz­nym miej­scu. Mamy kil­ka koni, kil­ka psów i kil­ka­dzie­siąt ha zie­mi. Zale­ży nam na samo­wy­star­czal­no­ści, świa­do­mym i zgod­nym z natu­rą życiu, two­rze­niu zdro­wej eko­lo­gicz­nej żyw­no­ści na lokal­ny rynek.
 Zapra­sza­my oso­by, któ­re z pasją, rado­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem zaczną two­rzyć swo­je miej­sce do życia i finan­so­wej nie­za­leż­no­ści. Pro­po­nu­je­my dłu­gą współ­pra­cę. Zapew­nia­my zakwa­te­ro­wa­nie. Wio­sna już przy­szła! może­my zaczynać!

Wię­cej info pod nr. 602 461 990
e‑mail: andrzej2229@wp.pl
Andrzej Zbyszowski

Leave a Reply