Gospodarstwa na Belnej U Lucy, Piotra oraz Agi i Radka, Belna Górna, Biecz

Dwa gospo­dar­stwa poło­żo­ne na gra­ni­cy woje­wództw mało­pol­skie­go i pod­kar­pac­kie­go, w dziel­ni­cy histo­rycz­ne­go mia­stecz­ka Biecz o malow­ni­czej nazwie Bel­na Gór­na.

Gospo­dar­stwo Rado­sła­wa Szul­ca zaj­mu­je oko­ło 1 ha i jest do tej pory użyt­ko­wa­ne jako dział­ka rekre­acyj­no – tury­stycz­na o cha­rak­te­rze per­ma­kul­tu­ro­wym. Wła­ści­ciel upra­wia na wła­sne potrze­by w przy­do­mo­wym ogród­ku warzy­wa na wałach permakulturowych.
 Gospo­dar­stwo Lucy­ny Przy­by­cień i Pio­tra Mar­che­wy Cha­łu­pa na Bel­nej jest gospo­dar­stwem rol­ni­czym o cha­rak­te­rze eko­lo­gicz­nym i per­ma­kul­tu­ro­wym. Przy bez­chmur­nym nie­bie widać górę Liwocz. Od nie­ca­łe­go roku współ­wła­ści­cie­le sadzą eko­lo­gicz­ne warzy­wa (pomi­do­ry, kapu­sta, bób, faso­la, bura­ki groch, dynia, cuki­nia, kuku­ry­dza, jar­muż, rze­pa, cie­cior­ka, socze­wi­ca, itd.). Z 1,60 ha wygo­spo­da­ro­wa­ne na upra­wy zosta­ło nie­ca­łe 30 arów. Lucy­na w wol­nym cza­sie zaj­mu­je się zbie­ra­niem i prze­twa­rza­niem lokal­nych ziół. Gospo­dar­stwo poło­żo­ne jest na sto­ku o lek­kim spadku. ↓

Oba gospo­dar­stwa współ­pra­cu­ją ze sobą i odda­lo­ne są od sie­bie oko­ło 600–700 metrów.
Link do zdjęć z obu gospo­darstw : http://imgur.com/a/5pg04

W gospo­dar­stwach Lucy, Pio­tra (Cha­łu­pa na Bel­nej) oraz Agi i Rad­ka w Bel­nej Gór­nej w dniach 24–27 sierpnia’17 odby­ły się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go.

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów, z jed­nym cie­ka­wym roz­sze­rze­niem. Na warsz­ta­tach w Bel­nej odwie­dzi­ła nas Joan­na Boj­czew­skagospo­dy­ni z Eko­po­let­ka, stu­dent­ka Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go i akty­wist­ka Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska), któ­ra przed­sta­wi nam spo­sób na opła­cal­ną eko­lo­gicz­ną upra­wę warzyw oraz wpro­wa­dzi nas w taj­ni­ki zbio­ru i prze­cho­wy­wa­nia nasion.

PODSUMOWANIE: Warsz­ta­ty były uda­ne :) Wyko­na­li­śmy 100% pla­nu: były kul­ki nasien­ne, było kosze­nie i wie­dza o kosie. Była prak­ty­ka reten­cji z cyr­klem i w minia­tur­ce – to u Lucy i Pio­tra. Zaś cała wie­dza teo­re­tycz­na w wykła­dach z pre­zen­ta­cja­mi, w dys­ku­sjach i dygre­sjach odby­wa­ła się u Agi i Radka.
 Roz­dzie­le­nie warsz­ta­tów na dwa gospo­dar­stwa mia­ło jed­ną zale­tę (utrud­nień nie wspo­mnę): codzien­ne spa­ce­ry w tę i we w tę, pod­czas któ­rych moż­na było poćwi­czyć mani­fe­sta­cję fla­gi Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej :) Poza tym na warsz­ta­tach prak­ty­ko­wa­li­śmy głę­bo­ką demo­kra­cję w krę­gach, było uda­ne marze­nie o eko­lo­gicz­nym gospo­dar­stwie meto­dą Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku, któ­re nie dymi­ło, bo było zapa­lo­ne od góry :) Ponad­to (a nawet przede wszyst­kim, bo nie samym sło­wem czło­wiek żyje :) na warsz­ta­tach były sma­ko­wi­te posił­ki pra­wie w cało­ści lokal­ne, wege­ta­riań­skie i zdro­we (wiel­kie dzię­ki Lucy i wszyst­kim któ­rzy się do tego przy­czy­ni­li), a w wol­nym cza­sie (cho­ciaż tego było nie­wie­le) kto chciał mógł jesz­cze sko­czyć do lasu na grzy­by.. Coś jesz­cze? Agro­jo­ga rów­nież była i dużo śmie­chu i przy­jaź­ni nawią­za­nych i cze­góż tam jesz­cze… 1)↓
 Na koniec warsz­ta­tów nary­so­wa­li­śmy dwa super inspi­ru­ją­ce pro­jek­ty: jeden dla Agi i Rad­ka, a dru­gi dla Lucy i Pio­tra.. Oby zosta­ły jak naj­szyb­ciej zre­ali­zo­wa­ne, tego nam i Wam dro­dzy czy­tel­ni­cy wspól­nie razem życzymy! :)
 Do zoba­cze­nia na miejscu.

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW warsz­ta­tów w Bel­nej Gór­nej (pod­kre­śle­nie zna­czy ukoń­cze­nie warsz­ta­tów i świa­dec­two z zie­lo­nym paskiem :)

  1. Ire­na Luchko
  2. Kata­rzy­na Zdeb
  3. Jolan­ta Chycka
  4. Anto­ni­na Chyc­ka Fb
  6. Agniesz­ka Soboń
  7. Beata Cyga­nek
  8. Gabrie­la Pawiak
  9. Alek­san­der Wrona
  10. Dariusz Pra­łat
  11. Piotr Hus
  12. Bar­ba­ra Kapica
  13. Arle­ta Kaniewska
  14. Lucy­na Przybycień
  15. Piotr Mar­che­wa
  16. Agniesz­ka Gościniak
  17. Rado­sław Szulc

HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY :)    WIECEJ INFO


WARSZTATY NA BELNEJPOSTACH Fb


↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..↓ Mapa z pinez­ką w Bel­nej Górnej :)

DOJAZD: Gospo­dar­stwa poło­żo­ne są 4–5 km do ści­słe­go cen­trum Bie­cza przy czym ostat­ni kilo­metr utwar­dza­ną dro­gą). Moż­na doje­chać z Bie­cza środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miejskiej.

Refe­ren­ces
1 jeże­li o czymś zapo­mnia­łem, pro­szę o uzu­peł­nie­nie pod­su­mo­wa­nia w komen­ta­rzach – Ben

Leave a Reply