Uprawa żywności Bioróżnorodność

ZIELONY BALKON

Jeże­li masz bal­kon, to zbio­ry żyw­no­ści z metra kwa­dra­to­we­go bal­ko­nu mogą być więk­sze niż z takiej samej powierzch­ni upraw na polu. Nie­któ­rzy potra­fią zebrać nawet 70 kg żyw­no­ści z upraw na bal­ko­nie, któ­ry ma tyl­ko 20 metrów kwa­dra­to­wych. To 3,5 kg na metr kwa­dra­to­wy i 35 ton na hek­tar…
Geoff Law­ton w wywia­dzie dla Kry­ty­ki Poli­tycz­nej

balkon_garden

PARKITRAWNIKI
Gdzie­kol­wiek się znaj­dę gło­szę znie­sie­nie kul­tu­ry traw­ni­ków, mam na myśli sztucz­ną zie­leń stwo­rzo­ną przez ludzi kosz­tem natu­ry, zie­leń mono­ton­ną, któ­ra jest niczym wię­cej niż pozo­sta­ło­ścią aro­ganc­kiej, ary­sto­kra­tycz­nej kul­tu­ry Euro­py
Masa­no­bu Fuku­oka, „Sawing Seeds in the Desert“

lown_culture

Nie­na­wi­dzę traw­ni­ków“ – Bill Mol­li­son w Per­ma­kul­tu­ra – cicha rewo­lu­cja… oraz Geoff Law­ton o traw­ni­kach dla Kry­ty­ki Poli­tycz­nej.


DZIAŁKI I OGRODY SPOŁECZNE

Rodzinne_Ogrody_Dzialkowe

mandala_garden

Komentarze

 1. Pod­sta­wo­we pra­wa – zasa­dy:

  1. tro­ska o Zie­mię
  2. tro­ska o ludzi
  3. spra­wie­dli­wy podział (rein­we­sto­wa­nie zysków w dwa powyż­sze)

  …tak się krę­ci wszech­świat :)
  dzię­ku­ję i pozdra­wiam

Dodaj komentarz