biblioteka

Mity naszego czasu Umberto Galimberti

Ta cen­na książ­ka zna­ne­go wło­skie­go filo­zo­fa oma­wia­ją­ca kry­tycz­nie współ­cze­sne mity, w sen­sie dzia­ła­ją­cych czę­sto pod­pro­go­wo uwa­run­ko­wań naszej kul­tu­ry, mimo chę­ci nie zosta­ła wyda­na w wer­sji papie­ro­wej. Poni­żej dwa roz­dzia­ły pro­po­no­wa­ne w ramach posze­rze­nia kon­tek­sto­we­go kur­su per­ma­kul­tu­ry, czy­taj odno­ście meto­dy :) Wszyst­kie dostęp­ne w net­cie roz­dzia­ły na stro­nie: mar­twy peron w ruchu (bar­dzo cie­ka­wy rów­nież mit wła­dzy, psy­cho­te­ra­pii i sza­leń­stwa :) Wszyst­kie opu­bli­ko­wa­ne mity war­te prze­czy­ta­nia).

10. Mit tech­ni­ki
 1. Tech­ni­ka jako waru­nek ludz­kie­go ist­nie­nia
 2. Świat grec­ki i wyż­szość natu­ry nad tech­ni­ką
 3. Wiek współ­cze­sny i wyż­szość nauki nad tech­ni­ką
 4. Odwró­ce­nie roli środ­ków i celów
 5. Zmierzch poli­ty­ki w cza­sach tech­ni­ki
 6. Bez­sil­ność ety­ki w cza­sach tech­ni­ki
 7. Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sach tech­ni­ki
 8. Zmia­na nasze­go spo­so­bu myśle­nia i odczu­wa­nia

11. Mit nowych tech­no­lo­gii
 1. Zbio­ro­wy mono­log i efekt ujed­no­li­ce­nia
 2. Odwró­ce­nie ról w rela­cji czło­wiek-świat
 3. Efekt sche­ma­ty­za­cji
 4. Antro­po­lo­gicz­na meta­mor­fo­za dzię­ki nowym środ­kom prze­ka­zu
 5. Nega­tyw­ne skut­ki infor­ma­ty­ki w szko­łach
 6. Inter­ne­to­we psy­cho­pa­to­lo­gie
 7. Psy­cho­pa­to­lo­gie komór­ko­we
 8. Czu­wa­nie nad przy­szło­ścią

Mądrość i cuda świata roślin Jane Goodall

goodall-madrosc-roslinMądrość i cuda świa­ta roślin
Jane Goodall
Mar­gi­ne­sy

Jane Goodall zmie­ni­ła nasze rozu­mie­nie naczel­nych i nas samych, a nową książ­ką udo­wad­nia, że jej głę­bo­ka miłość do natu­ry obej­mu­je tak­że kró­le­stwo roślin.
 Przy­glą­da się naszej zależ­no­ści od roślin jako poży­wie­nia, lekarstw dla cia­ła i ducha i jako pomoc­ni­ków przy napra­wia­niu szkód, któ­re wyrzą­dzi­li­śmy przy­ro­dzie.
 Pisze o par­ty­zant­ce ogrod­ni­czej, GMO, giną­cych gatun­kach i o rośli­nach, któ­re leczą, oraz o tych, któ­re zabi­ja­ją. Opo­wia­da o nowych bada­niach nad komu­ni­ka­cją roślin mię­dzy sobą i o tym, że pew­ne nasio­na, uśpio­ne przez tysią­ce lat, mogą wykieł­ko­wać, jeśli znaj­dą się w odpo­wied­nich warun­kach. Z per­spek­ty­wy odkryw­cy, naukow­ca, a zara­zem kogoś ducho­wo zestro­jo­ne­go z przy­ro­dą, Jane Goodall przed­sta­wia zdu­mie­wa­ją­cą i poucza­ją­cą opo­wieść o cudach kró­le­stwa roślin

Wild Fermentation Sandor Ellix Katz

wild_fermentationWild Fer­men­ta­tion
San­dor Ellix Katz
amazon.com

Nie ma kul­tu­ry bez kul­tur bak­te­rii. Tak twier­dzi San­dor Ellix Katz autor książ­ki Wild Fer­men­ta­tion i zapra­sza do magicz­ne­go, tęt­nią­ce­go życiem świa­ta fer­men­ta­cji.
 Co mają ze sobą wspól­ne­go piwo, żurek, par­me­zan, jogurt,chleb, sala­mi czy ocet? Jak w pro­sty spo­sób prze­two­rzyć plo­ny z ogro­du w pysz­ne i zdro­we kiszon­ki bez skom­pli­ko­wa­nej apa­ra­tu­ry, tyl­ko za pomo­cą sprzę­tu, któ­ry każ­dy ma w kuch­ni – o tym oraz jak współ­pra­co­wać z mikro­or­ga­ni­zma­mi i nie bać się ich w naszej ste­ryl­nej cywi­li­za­cji jest ta książ­ka.
 Napi­sa­na z humo­rem, bar­dzo przy­stęp­nie. Sku­tecz­nie prze­ko­nu­je do tego aby­śmy sami wytwa­rza­li swo­ją żyw­ność na prze­kór stan­da­ry­za­cji, homo­ge­ni­za­cji i maso­wej pro­duk­cji.

Nyeleni Polska Suwerenność żywnościowa Food Sovereignty

W Expo Tran­syl­wa­nia w Cluj Napo­ca w Rumu­nii w zeszłym tygo­dniu zakoń­czy­ło się kil­ku­dnio­we FORUM SUWERENNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ Nyéléni Euro­pe.

Nyéléni to mię­dzy­na­ro­do­wy oddol­ny ruch w obro­nie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Celem forum było uzgod­nie­nie wspól­nej stra­te­gii wobec zagro­żeń glo­ba­li­za­cji, koor­dy­na­cja dzia­łań na pozio­mie lokal­nym, wska­za­nie potrze­by pra­cy u pod­staw i uświa­da­mia­nia spo­łe­czeń­stwa w spra­wach żyw­no­ści, bez pomi­ja­nia koniecz­no­ści zmia­ny współ­cze­snej poli­ty­ki rol­nej.
 Nazwa Nyéléni pocho­dzi od imie­nia legen­dar­nej kobie­ty z afry­kań­skie­go Mali, któ­ra sym­bo­li­zu­je umie­jęt­ną gospo­dar­kę rol­ną, etos pra­cy, inwen­cji i eko­sys­te­mo­wej tro­ski. Zgod­nie z poda­niem Nyéléni jak praw­dzi­wa „afri­ca Mama“ wykar­mi­ła swój lud – w ter­mi­no­lo­gii forum zapew­ni­ła mu food sove­re­ing­ty (suwe­ren­ność żyw­no­ścio­wą), stąd wła­śnie Nyele­ni sta­ła się patron­ką ruchu dając mu swo­je imię pod­czas pierw­sze­go świa­to­we­go forum w Sélin­gué, w Mali 2007 roku, kie­dy to zosta­ły usta­lo­ne ramy wspól­nej poli­ty­ki. Czy­taj dalej

Chiński Płaskowyż Lessowy permakultura w dużej skali

Napraw­dę war­to zoba­czyć co moż­na zro­bić z kom­plet­nie zde­wa­sto­wa­nym terem, i jak za pomo­cą eko­sys­te­mo­we­go (per­ma­kul­tu­ro­we­go) pro­jek­to­wa­nia i wspól­nej pra­cy całe­go spo­łe­czeń­stwa moż­na w dwa­dzie­ścia lat przy­wró­cić zie­leń całej pro­win­cji. Pła­sko­wyż Les­so­wy w to koleb­ka chiń­skiej cywi­li­za­cji, ogro­my obszar w środ­ko­wych Chi­nach porów­ny­wal­ny z Żyznym Pół­księ­ży­cem (podob­no było to rów­no­le­gły i nie­za­leż­ny ośro­dek naro­dzin rol­nic­twa i udo­ma­wia­nia roślin). Wideo poni­żej poka­zu­je dłu­gą dro­gę rekul­ty­wa­cji i rewi­ta­li­za­cji chiń­skie­go Pła­sko­wy­żu Les­so­we­go oraz innych dzia­łań Joh­na Liu rów­nież w Ruan­dzie.

John D. Liu, jest zaan­ga­żo­wa­nym w świa­to­wą eko­lo­gię chiń­skie­go pocho­dze­nia ame­ry­kań­skim doku­men­ta­li­stą i aktywistą 1)↓

This is the Full Video of John D. Liu’s pre­sen­ta­tion, Eco­sys­tem Based Adap­ta­tion, The Gre­at Work Of Our Time, that he pre­sen­ted at The Bro­oklyn Com­mons in New York on Octo­ber 21st 2016.
 Find out more info abo­ut John D. Liu­’s and his revi­ta­li­za­tion camps at
www.Commonland.com
 The pre­sen­ta­ion was hosted by Andrew Faust;
www.PermaCultureNewYork.com

   [ + ]

1. taki nie­co bar­dziej zie­lo­ny Ryszard Kapu­ściń­ski albo Tizia­no Terza­ni :) – przyp. red.