filmy i kanały

Geoff Lawton Permaculture Research Institute

Geoff Law­ton pro­wa­dzi Per­ma­cul­tu­re Rese­arch Insti­tu­te w Austra­lii, insty­tut Bil­la Mol­li­so­na i Davi­da Holm­gre­na.. Geoff jest w tej chwi­li chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym nauczy­cie­lem per­ma­kul­tu­ry na świe­cie, zna­ny przede wszyst­kim z mate­ria­łów udo­stęp­nia­nych w inter­ne­cie, gdzie pro­wa­dzi rów­nież kur­sy per­ma­kul­tu­ry onli­ne. Geoff ma bar­dzo dobrą i boga­tą stro­nę (http://www.geofflawtononline.com/), na któ­rej udo­stęp­nio­ne jest kil­ka­dzie­siąt fil­mów per­ma­kul­tu­ro­wo instruk­ta­żo­wych i wie­le innych mate­ria­łów. Tam rów­nież moż­na zapi­sać się na kurs.. Geoff podró­żu­je po świe­cie, pro­wa­dził pro­jek­ty już w podob­no 30-tu kra­jach, wie­le moż­na obej­rzeć rów­nież na youtu­be.. Geoff Law­ton był rów­nież w Pol­sce, udzie­lił wywia­du Kry­ty­ce Poli­tycz­nej, link poni­żej :) uwa­ga rary­tas, traw­ni­ki :)

Law­ton: Per­ma­kul­tu­ra, czy­li jak żyć w spo­sób spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­ny


Transition Towns Miasta Przemian [Transition Network, Transition Movement]

Ruch spo­łecz­ny, „zało­żo­ny (czę­ścio­wo) na zasa­dach per­ma­kul­tu­ry”, w opar­ciu o pod­ręcz­nik Bil­la Mol­li­so­na Per­ma­cul­tu­re, a Desi­gners Manu­al (1988) i 12 zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go zaczerp­nię­tych z książ­ki Davi­da Holm­gre­na pt. Per­ma­cul­tu­re: Prin­ci­ples and Path­ways Bey­ond Susta­ina­bi­li­ty (2003). Zosta­ły one rów­nież zawar­te w stu­denc­kim pro­jek­cie Kin­sa­le Ener­gy Descent Action Plan pod opie­ką instruk­to­ra per­ma­kul­tu­ry Roba Hop­kin­sa w college’u Kin­sa­le Fur­ther Edu­ca­tion Col­le­ge w Irlan­dii… – wiki­pe­dia.

7 zasad prze­mian i 5 eta­pów
Czy­taj dalej

Inhabit A Permaculture Perspective

Ele­ganc­ko zre­ali­zo­wa­ny film pro­pa­gan­do­wy (w dobrym sen­sie sło­wa). Film moż­na obej­rzeć w cało­ści z pol­ski­mi napi­sa­mi. Został prze­tłu­ma­czo­ny w ramach pro­jek­tu Dla Kli­ma­tu Pol­skiej Ziel­nej Sie­ci. Poni­żej tra­iler

obsa­da: http://inhabitfilm.com/cast/

Edukacja alternatywna Webinary oraz permakulturowe PDC

Coha­bi­tat WEBINARY – kanał YouTu­be, poni­żej ↓ webi­nar z Richar­dem Per­kin­sem: Jak zapro­jek­to­wać i zbu­do­wać auto­no­micz­ną far­mę…

↑ Per­ma­kul­tu­ra w prak­ty­ce – Richard Per­kins, pre­zen­ta­cja pdf

perkins_pres-500x376

PDC w Kopań­cu


LINKI, LITERATURA

Kontrkultura perma… rewolucja

Pema­kul­tu­rę, poza kla­sycz­ny­mi źró­dła­mi, moż­na wypro­wa­dzić z kontr­kul­tu­ry lat siedemdziesiątych 1)↓, wska­zu­je na to cho­ciaż­by czas powsta­nia ruchu, jak rów­nież jego cha­rak­ter. Zre­ali­zo­wa­ny w 2012 roku w Por­tu­ga­lii film Per­ma­cul­tu­re – join the r-evo­lu­tion (poni­żej) dobrze ilu­stru­je zja­wi­sko.

Oglą­da­jąc ten fil­mik przy­po­mi­na się kul­to­wy Easy Rider, a dokład­nie frag­ment w któ­rym boha­te­ro­wie na moto­cy­klach docie­ra­ją do hip­pi­sow­skiej wio­ski… teatr, muzy­ka, taniec i śpiew. Natu­ra, kontr­kul­tu­ra…
 Miesz­kań­cy „easy-ride­ro­wej“ hip­pi-wio­ski sta­ra­li się być samo­wy­star­czal­ni, widać jed­nak, że nie zna­li jesz­cze zasad per­ma­kul­tu­ry – sie­jąc ziar­no na wyschnię­tą zie­mię powin­ni przy­naj­mniej sto­so­wać meto­dę kulek z gli­ny Masa­no­bu Fuku­oka :-). W 1969 roku, kie­dy krę­co­no „Swo­bod­ne­go jeźdź­ca“, prak­tycz­ne roz­wią­za­nia per­ma­kul­tu­ro­we nie były zna­ne, a książ­ka mistrza Fuku­oka The One-straw Revo­lu­tion nie ist­nia­ła po angiel­sku. Nie tak jak obec­nie.

   [ + ]

1. zbieżność nazw moim zda­niem nie­przy­pad­ko­wa