Wydarzenia - kursy, wykłady, warsztaty

Festiwal Owoców i Warzyw Świata oraz Festiwal Słoików Świata 25–27 września, Warszawa

Zapra­sza­my na Festi­wal Owo­ców i Warzyw Świa­ta, Festi­wal Sło­ików Świa­ta oraz odwie­dze­nia otwar­te­go już Muzeum Sło­ików Świa­ta; pią­tek – nie­dzie­la, 25–27 wrze­śnia br; Muzeum Tech­ni­ki i Prze­my­słu, pl. Defi­lad 1, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, War­sza­wa
Czy­taj dalej