Czego możemy nauczyć się od kultury pierwotnej?

Cze­go może­my nauczyć się od kul­tu­ry pier­wot­nej?
Kul­tu­ry umia­ru, eko­lo­gii i współ­pra­cy — patrz wideo — oraz wie­lu inny­ch cen­ny­ch umie­jęt­no­ści: Jared Dia­mond The World Until Yester­day: What Can We Learn from Tra­di­tio­nal Socie­ties?

Dodaj komentarz