Dom pod bocianem Wojtek Wolański, Dwórzno

Nasz przy­do­mo­wy warzyw­niak, o powierzch­ni oko­ło 600 m², zało­żo­ny w miej­scu daw­ne­go kar­to­fli­ska posta­no­wi­li­śmy upra­wiać per­ma­kul­tu­ro­wo. Bez żad­nej che­mii, w opar­ciu o nawo­zy natu­ral­ne, ściół­ko­wa­nie, dobre sąsiedz­two roślin. Pod­sta­wę sta­no­wią skrzy­nie tzw. wynie­sio­ne grząd­ki. W roku 2016 mie­li­śmy ich czte­ry. W następ­nym dobu­do­wa­li­śmy kolej­ne dwie, dłu­gie na 6 metrów każ­da. Mamy też parę wałów, na któ­rych posa­dzia­li­śmy dynie i cukinie.

Stro­na web: http://dompodbocianem.pl

Leave a Reply