Ekofeminizm

Eko­fe­mi­nizmruch, któ­re­go zwo­len­ni­cy są prze­ko­na­ni, że opre­syj­ne zacho­wa­nia wobec kobiet mają to samo źró­dło co destruk­cyj­ne trak­to­wa­nie śro­do­wi­ska naturalnego…
 Wię­cej wiki­pe­dia.

Poni­żej ↓ wszyst­kie posty ozna­czo­ne tagiem: