Ekologiczny Uniwersytet Ludowy – EUL Ewa i Peter Stratenwerth | Grzybów

Gospo­dar­stwo Ewy i Pete­ra Stra­ten­wer­thów znaj­du­je się we wsi Grzy­bów w gmi­nie Słu­bi­ce w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim, 90 km na zachód od War­sza­wy. Peter jest Szwaj­ca­rem, któ­ry w 1989 roku prze­pro­wa­dził się do Pol­ski i kupił gospo­dar­stwo. Od począt­ku pro­wa­dził je meto­da­mi ekologicznymi.

Jesz­cze w Szwaj­ca­rii nauczył się zawo­du rol­ni­ka i ukoń­czył czte­ro­let­ni kurs rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go. Kurs ten stał się jed­ną z inspi­ra­cji powsta­ją­ce­go Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go. Ewa nato­miast uro­dzi­ła się i wycho­wa­ła w War­sza­wie, z wykształ­ce­nia jest bio­lo­giem – antro­po­lo­giem. W 1992 roku prze­pro­wa­dzi­ła się na wieś. Mają pięć córek, obec­nie wszyst­kie uczą się lub pra­cu­ją w Warszawie.

Gospo­dar­stwo Ewy i Pete­ra posia­da cer­ty­fi­kat od 1991 roku, od począt­ku jed­nost­ką cer­ty­fi­ku­ją­cą jest AGRO BIO TEST. W sumie Peter i Ewa gospo­da­ru­ją na 28 hek­ta­rach, z cze­go ponad 11 hek­ta­rów jest ich wła­sno­ścią, a pozo­sta­łe 17 dzier­ża­wią. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość are­ału zaj­mu­ją łąki i pastwi­ska (20 ha), któ­re sta­no­wią bazę wyży­wie­nia zwie­rząt w gospo­dar­stwie: 26 kóz, 2 koni, 7 krów oraz 3 jałó­wek. Zarów­no kro­wy, jak i kozy hodo­wa­ne są na mle­ko. Na pozo­sta­łym obsza­rze (8 ha) upra­wia­ne są zbo­ża, rośli­ny motyl­ko­we, dynie i bura­ki pastew­ne oraz gry­ka. W gospo­dar­stwie znaj­du­ją się trak­tor oraz maszy­ny do upra­wy pola i zbio­ru sia­na, m.in.: dwu­ski­bo­wy pług, siew­nik, bro­na, agre­gat przedsiewny.

()

Obszar, na któ­rym leży gospo­dar­stwo to z jed­nej stro­ny bogac­two przy­ro­dy – natu­ral­na Wisła, jej doli­na i licz­ne wyspy („kępy”) sta­no­wią sie­dli­sko wie­lu zwie­rząt, zwłasz­cza pta­ków. Jest to część obsza­ru Natu­ra 2000 „Doli­na Środ­ko­wej Wisły”. Z dru­giej stro­ny to boga­te dzie­dzic­two kul­tu­ro­we: zacho­wa­ne śla­dy osad­nic­twa nad­wi­ślań­skie­go: pol­skie­go, olę­der­skie­go i nie­miec­kie­go, a tak­że boga­ta kul­tu­ra ludo­wa Zie­mi San­nic­ko-Gąbiń­skiej oraz dzie­dzic­two Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, któ­ry odwie­dzał, pięk­nie dziś odre­stau­ro­wa­ny, pałac Pru­sza­ków w San­ni­kach i two­rzył w nim swo­je inspi­ro­wa­ne ludo­wą muzy­ką dzieła.

Od czte­rech lat gospo­dar­stwo Ewy i Pete­ra jest rów­nież sie­dzi­bą Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go, gdzie stu­den­ci z kra­ju i zagra­ni­cy uczą się zdro­we­go rolnictwa.

stro­na: EUL
Sto­wa­rzy­sze­nie eko­lo­gicz­no-kul­tu­ral­ne ZIARNO

Leave a Reply