All posts by Jarema Dubiel

ekolog, aktywista, promotor budownictwa naturalnego (grupa fb: Domy z piasku, gliny i słomy), więcej wikipedia.

JEDYNĄ DROGĄ BY ZACHOWAĆ ZDROWIE SWOJEZIEMI JEST EKOLOGICZNE ROLNICTWO

80 % zie­mi w Pol­sce to tere­ny gospo­darstw chłop­skich. Są to gospo­dar­stwa rodzinne.
Wie­le z nich jest na pro­gu opła­cal­no­ści, albo są wręcz nieopłacalne.
Sfe­ry rzą­do­wo bus­si­ne­so­we lan­su­ją wzo­rem prze­ży­tych wzor­ców zachod­nich model rol­nic­twa prze­my­sło­we­go. Wiel­kie liczą­ce set­ki a nawet tysią­ce ha, uży­wa­ją­ce dużo che­mii kom­bi­na­ty rol­ne i hodow­la­ne mają być alter­na­ty­wą dla gospo­darstw chłopskich.
Zre­ali­zo­wa­nie tego mode­lu dopro­wa­dzi do ban­kruc­twa kil­ka­set tysię­cy małych gospo­darstw. Bez pra­cy pozo­sta­nie ok. 3 mln ludzi. Moż­na zadać sobie pyta­nie – kogo to obchodzi ?
Mia­sto tych ludzi nie wchło­nie – bo w mia­stach też jest bezrobocie.
***
Jedy­ną sen­sow­ną alter­na­ty­wą jest rol­nic­two ekologiczne.
Prze­wi­du­je ono wyż­szą pra­co­chłon­ność o ok 30 % od rol­nic­twa kon­wen­cjo­nal­ne­go, ale rąk do pra­cy nie brakuje.
Niż­sze są nato­miast nakła­dy, ponie­waż nie sto­su­je się nawo­zów sztucz­nych i che­micz­nych środ­ków ochro­ny roślin. Pod­sta­wą nawo­że­nia jest kom­post. Prze­twa­rza on w próch­ni­cę mate­rie orga­nicz­ną.. Con­ti­nue reading

Ziemia Ręce Domy EarthHandsAndHouses EHAH – Warsztaty

Sezon pol­ski zaczę­li­śmy w maju. Kil­ka osób wio­sną zde­cy­do­wa­ło się na warsz­ta­ty tyn­kar­skie. Odby­ły się pod Płoń­skiem. Tam gdzie stoi sło­mia­ny dom z zie­lo­nym dachem i i zie­mian­ka z wor­ków z pia­skiem kry­ta wió­rem osikowym.
Na począt­ku pozna­je­my gli­nę. Jej kle­istość, hydro­sko­pij­nosc, wytrzy­ma­łość na ści­ska­nie i plastyczność.
Rolu­je­my węży­ki, budu­je­my gli­nia­ne wieże .
Waż­nym dzia­ła­niem jest lepie­nie plac­ków z gli­ny . Każ­dy ma inna pro­por­cje pia­chu , gli­ny ‚siecz­ki. Po wyschnię­ciu poka­żą nam jaka pro­por­cja jest wła­ści­wa w kon­kret­nym przypadku.
Szo­kiem dla nie­któ­rych jest doda­tek świe­żej kro­wiej kupy do gli­nia­nej zaprawy.
W ramach zajęć prak­tycz­nych odna­wia­my ścia­nę zewnętrz­ną na sło­mia­nym domku./ma już 8 lat/
Doda­tek pięk­nej czer­wo­nej gli­ny z gór Świę­to­krzy­skich ocie­pla kolor tynku.
Z prze­sia­nej gli­ny, drob­niut­kie­go pia­chu szlich­to­we­go i kle­ju z maki psze­nicz­nej robi­my tyn­ki wewnętrz­ne. Nakła­da­my dwie war­stwy i gła­dzi­my gąb­ką lub ręką , mocząc ją czę­sto w kle­ju. Con­ti­nue reading

Superwydajny piec opalany drzewem Możesz sam go zbudować

Roc­ket mass heaters
Nowa popra­wio­na wersja
Roc­ket sto­ves to heat cob buildings
Ian­to Ewans
Leslie Jackson
tłu­ma­cze­nie Jaro­sław Dubiel
……………………………………………………………………………………………
O czym jest ta książka
Ta mała książ­ka jest o rewo­lu­cyj­nym pomy­śle , któ­ry w pie­cach opa­la­nych drze­wem zapew­nia pra­wie kom­plet­nie czy­ste spa­la­nie i bar­dzo wyso­ką wydaj­ność cieplną.
Pie­ce Roc­ket są wciąż w fazie eks­pe­ry­men­tal­nej i w roku 2006 dzia­ła­ło ich zale­d­wie kil­ka­set ale więk­szość z nich dzia­ła­ła bar­dzo dobrze, a nie­któ­re z nich już wte­dy liczy­ły sobie ponad 10 lat.. Pozwa­la­ły zaosz­czę­dzić dużo pali­wa i kom­plet­nie zmie­ni­ły nasze myśle­nie o ogrze­wa­niu domu ‚spa­la­niu drze­wa i koniecz­no­ści węgla, ropy ‚ener­gii wod­nej czy jądro­wej dla nasze­go komfortu
RMS mogą być kon­stru­owa­ne tech­ni­ką domo­wa nawet przez amatorów
Pasu­ją zna­ko­mi­cie zarów­no do budow­nic­twa z gli­ny posia­da­ją­ce­go mury ‚pod­ło­gi i meble będą­ce zna­ko­mi­tą masą ter­mal­ną jak i do budow­nic­twa tra­dy­cyj­ne­go a nawet do kon­te­ne­ra czy jurty.
Ter­min piec rakie­to­wy /Rocket Stove/ uży­wa­ny jest od ponad 20 lat na ozna­cze­nie całej gru­py urzą­dzeń spa­la­ją­cych bio­ma­sę uży­wa­nych do goto­wa­nia i ogrze­wa­nia . Con­ti­nue reading

Festiwal Owoców i Warzyw Świata oraz Festiwal Słoików Świata 25–27 września, Warszawa

fest_owoce_warz

Zapra­sza­my na Festi­wal Owo­ców i Warzyw Świa­ta, Festi­wal Sło­ików Świa­ta oraz odwie­dze­nia otwar­te­go już Muzeum Sło­ików Świa­ta; pią­tek – nie­dzie­la, 25–27 wrze­śnia br; Muzeum Tech­ni­ki i Prze­my­słu, pl. Defi­lad 1, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, Warszawa
Con­ti­nue reading

Nowe prawo we Francji. Dachy będą musiały być pokryte roślinami Forbes

Rośli­na­mi lub pane­la­mi sło­necz­ny­mi. We Fran­cji uchwa­lo­no pra­wo, któ­re naka­zu­je, by dachy nowych budyn­ków były przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Obo­wiąz­ko­wy ogród nad gło­wą – to nowa rze­czy­wi­stość fran­cu­skie­go budow­nic­twa – wię­cej Forbes

dachy_ziel