Warsztaty Projektowania Perma na Belnej

wyśmie­ni­te było jedze­nie pod­czas całych warsz­ta­tów. lokal­ne i eko­lo­gicz­ne. pra­wie całe zaopa­trze­nie (z wyjąt­kiem kasz) z gospo­dar­stwa Lucy i Pio­tra. taki powi­nien być stan­dard na warsz­ta­tach Suwe­ren­no­ści Żywnościowej :)

Leave a Reply