Ben Lazar wędrowny nauczyciel permakultury

Jestem z uro­dze­nia ogrod­ni­kiem :) Wycho­wa­łem się w sadzie rodzi­ców; kocham jabłonie :-)
 Uczy­łem się w tech­ni­kum upra­wy roślin. Bra­łem wte­dy udział w ogól­no­pol­skiej olim­pia­dzie eko­lo­gii, któ­rą zaczą­łem inte­re­so­wać się już w szko­le pod­sta­wo­wej, na wsi, na tra­dy­cyj­nym gospo­dar­stwie, zanim zaczę­ła domi­no­wać je mono­kul­tu­ra i zanim wyje­cha­łem do miasta.
 Stu­dio­wa­łem filo­zo­fię w Kra­ko­wie. Robi­łem dok­to­rat z gno­zy. Pra­co­wa­łem jako dzien­ni­karz i redak­tor mię­dzy inny­mi w Prze­kro­ju. Potem wyje­cha­łem do Ita­lii. Spę­dzi­łem tam sie­dem lat.
 Per­ma­kul­tu­rę zaczą­łem prak­ty­ko­wać w sze­ro­kim rozu­mie­niu prze­su­wa­jąc śro­dek cięż­ko­ści ist­nie­nia w stro­nę tao­istycz­nej pro­sto­ty życia i zasad etycz­nych mistrza Epikura.
 Pra­co­wa­łem w ogro­dach w Nervi, przy grząd­kach syner­gicz­nych w genu­eń­skich ogro­dach spo­łecz­nych (nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy Emi­lii Haze­lip). Pra­co­wa­łem też jako murarz przy odzy­sku sta­rych kamien­nych wło­skich domów (natu­ral­ne budow­nic­two w Ligu­rii, Kala­brii i na Sar­dy­nii), rów­no­cze­śnie stu­dio­wa­łem jogę, makro­bio­ty­kę i świę­te tek­sty wszyst­kich kul­tur. Byłem w Com­po­ste­li :-)
 W zeszłym roku prak­ty­ko­wa­łem w kopen­ha­skiej alter­na­tyw­nej Chri­stia­nii, a ostat­nio w Indo­ne­zji, gdzie mia­łem pół rocz­ny sen na Jawie… Zro­bi­łem tam PDC w Bumi Lan­git Insti­tu­te koło Yogy­akar­ta – cie­ka­wa per­ma­kul­tu­ra w tro­pi­kach eh! tym bar­dziej w sufi ekowiosce.
 Teraz jestem w Rze­czy­po­spo­li­tej :-) Pro­jek­tu­ję ogro­dy i par­ki (ostat­nio Zakrzó­wek). Daję wykła­dy per­ma­kul­tu­ry: histo­rii idei, zasad etycz­nych oraz eko­sys­te­mo­we­go pro­jek­to­wa­nia – w War­sza­wie, Wro­cła­wiu i Kra­ko­wie – podró­żu­ję po kra­ju nie­ja­ko „apo­stoł” zdro­we­go świa­to­po­glą­du :-) W prak­ty­ce reali­zu­ję ogród spo­łecz­ny KOS na Krze­mion­kach, któ­ry sta­je się wzor­co­wym pro­jek­tem per­ma­kul­tu­ro­wym dla miasta. 

ben_kosa

Pro­jek­ty (nagro­dy i wyróżnienia):

 • Sta­cja Oran­że­ria – pro­jekt par­ku na Zabło­ciu, na tere­nie daw­nej Sta­cji kole­jo­wej Kra­ków-Wisła zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez SOS Zabło­cie, Fun­da­cję Czas Wol­ny oraz Zarząd Zie­le­ni Miej­skiej w Kra­ko­wie (trze­cia nagro­da i wyróż­nie­nie za eko­sys­te­mo­wo nowa­tor­skie podej­ście :) link do stro­ny z uza­sad­nie­niem wyników
 • Reali­za­cje:

 • Ogród spo­łecz­ny KOS Krze­mion­ki
 • Wykła­dy:

  Warsz­ta­ty:

  Na Face­bo­ok:  Pry­wat­ne archiwum:

  Silva Rerum oraz cur­ri­cu­lum vitae (tam­że)