Komentarz

  1. fort św. Bene­dyk­ta, wyjąt­ko­wy przy­kład archi­tek­tu­ry mili­tar­nej XIX wie­ku, na wzgó­rzu Laso­ty, Pod­gó­rze, Kra­ków. przed for­tem (oto­czo­nym wałem ziem­nym i drze­wa­mi, moż­na by zro­bić ogród warzyw­ny (moim zda­niem jest tam przy­ja­zny mikro­kli­mat pod tego typu działalność.
    loka­li­za­cja też niezła

Leave a Reply