Komentarz

  1. Dzień dobry,
    Mój komen­tarz nie będzie doty­czył tema­ty­ki per­ma­kul­tu­ry, ale pozwo­li­łam sobie zabrać głos w innej spra­wie.
    Na począt­ku tro­chę o sobie. Dzie­ciń­stwo i lata mło­dzień­cze spę­dzi­łam w Har­ka­wi­czach, aktu­al­nie pla­nu­ję przy­jeż­dżać tutaj w chwi­lach wol­nych, dla­te­go jest mi bar­dzo miło, że inne oso­by też zna­la­zły w tej wsi swo­je miej­sce. Znam dobrze ludzi tu miesz­ka­ją­cych, prze­by­wa­ją­cych sezo­no­wo, ich gościn­ność, skrom­ność, pra­co­wi­tość, wraż­li­wość. Oso­by te są mi nie­zwy­kle bli­skie, dla­te­go jest mi przy­kro, jestem poru­szo­na, że Pani okre­śli­ła je (a tym samym i mnie), deli­kat­nie mówiąc – nie­zbyt przy­chyl­nie. Moim zda­niem trze­ba ludzi tro­chę lepiej poznać, cza­sem pomóc, dora­dzić a może zda­rzyć się i tak, że popro­sić o radę lub pomoc. Jestem prze­ko­na­na, że te oso­by nigdy jej Pani nie odmó­wią.
    Anna Sznej­der,

Leave a Reply