Komentarze

 1. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
  DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

  1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycinki).

  2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz niżej), aby w naszym pro­jek­cie udo­stęp­nie­nia Histo­rii wege­ta­ria­ni­zmu po pol­sku wyjść „na zero”, przy cenie pod­sta­wo­wej 50 zł, nale­ży sprze­dać 820 ksią­żek. Jeśli cena była­by niż­sza np. 40 zł, wte­dy ilość egzem­pla­rzy do sprze­da­nia rośnie do 1025.. – zwa­żyw­szy sys­tem dys­try­bu­cji i nasz zasięg medial­ny jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­żasz nam nie­co poprzeczkę ;-)

  3. cena pod­sta­wo­wa 50 zł za książ­kę ład­nie i dobrze wyda­ną, a tak­że nie­zwy­kle war­to­ścio­wą, peł­ną cie­ka­wej i przy­dat­nej wie­dzy (ponad 400 stron), za książ­kę do któ­rej wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: cena ze wspar­ciem 75 zł to nie jest dużo :-)

 2. SZACOWANE KOSZTY WYDANIA 1000 egz.

  licen­cja: 3500 zł (700 GBP)
  tłu­ma­cze­nie: 18 000 zł
  korek­ta: 1500 zł
  skład: 2000 zł
  okład­ka: 1500 zł
  druk opra­wa mięk­ka ze skrzy­deł­ka­mi: 14 500 zł

  _____________
  razem: 41 000 zł

  powrót

 3. BONUS DLA GRUPY WSPARCIA WYDAWNICTWA
  Oso­by, któ­re przy poprzed­nich książ­kach wspar­ły wydaw­nic­two i zna­la­zły się w zacnych gro­nach Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai oraz Per­ma­kul­tu­ry­stek i Per­ma­kul­tu­ry­stów, otrzy­ma­ją mailem (na adres poda­ny przy zama­wia­niu) kod dają­cy 10% zniż­ki na zakup Histo­rii wege­ta­ria­ni­zmu jako podzię­ko­wa­nie i zachę­tę do dal­sze­go wspie­ra­nia nasze­go wydawnictwa.

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

Sorry, this entry is only available in Polish.