Team permakultura.edu.pl


Ben Lazar
admin stro­ny, red. nacz. wię­cej bio.

Aga­ta Kaźmierczak
redak­tor­ka, Wol­na Edukacja

Łukasz Pod­gór­ski
redak­tor, Wol­na Edukacja


KONSULTANCI:
Woj­ciech Górny
ich­tio­log, infor­ma­tyk, absol­went dwóch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go; stro­na na fb: Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa,
oraz permisie.pl, wię­cej patrz: bio pod zakład­ką ludzie permakultury.

Daria Kraw­czyk-Borys
psy­cho­log, pre­zes Fun­da­cji Roz­wo­ju Edu­ka­cji i Komu­ni­ka­cji „Łącz­nik”, spe­cja­list­ka od alter­na­tyw­nej edu­ka­cji, stro­na DarJa.tv; wię­cej patrz bio pod zakład­ką ludzie permakultury.

Jaro­sław Dubiel
pre­zes Fun­da­cji Wol­ność i Pokój; przed­sta­wi­ciel na Euro­pę Środ­ko­wa Earth Hands And Houses; eks­pert natu­ral­ne­go budow­nic­twa; pro­wa­dzi warsz­ta­ty budow­la­ne i kur­sy survi­wa­lo­we: Dżun­gla cywi­li­za­cji – jak prze­trwać w tok­sycz­nym śro­do­wi­sku.
e‑mail: jaremadubiel@tlen.pl; tel: +48 504 340 261


WSPÓŁTWÓRCY:
Chcesz do nas dołą­czyć? Inte­re­su­je Cię per­ma­kul­tu­ra, masz coś cie­ka­we­go do powie­dze­nia na ten temat? Pro­si­my o kon­takt.


Leave a Reply