Globalna perspektywa A Permaculture Perspective

Ele­ganc­ko zre­ali­zo­wa­ny film pro­pa­gan­do­wy (w dobrym sen­sie sło­wa). Powi­nien zostać prze­tłu­ma­czo­ny na pol­ski… bo pro­pa­go­wa­nie idei w Pol­sce po angielsku…

obsa­da: http://inhabitfilm.com/cast/


Antro­po­cen – ter­min na okre­śle­nie obec­nej epo­ki geo­lo­gicz­nej zdo­mi­no­wa­nej dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka – wiki.

Komentarze

  1. Prze­pra­szam, ale gdzie možna go obej­rzeć z pol­ski­mi napi­sa­mi, bo na poda­nej stro­nie napi­sy są w pię­ciu innych niż pol­ski językach.

    1. z pol­ski­mi napi­sa­mi nie da się obej­rzeć w net­cie. pol­skie napi­sy przy­go­to­wa­ła do Pol­ska Zie­lo­na Sieć na potrze­by pro­jek­cji kino­wych.. pro­szę w tej spra­wie pisać do PZS :) pozdrawiam

Leave a Reply