websites & blogs

Geoff Lawton Permaculture Research Institute

geoff-lawton

Geoff Law­ton jest dyrek­to­rem Per­ma­cul­tu­re Rese­arch Insti­tu­te w Austra­lii. Pro­wa­dził kur­sy per­ma­kul­tu­ry PDC oraz pro­jek­ty w oko­ło 30 kra­jach świata.

Na stro­nie poni­żej znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt fil­mów- lek­cji per­ma­kul­tu­ry pro­wa­dzo­nych przez Geof­fa. Dobry mate­riał, więk­szość reali­za­cji w kli­ma­cie austra­lij­skim (jego śród­ziem­no­mor­ski wariant), ale też w innych stre­fach i regio­nach. Polecam.
 By uzy­skać bez­płat­ny dostęp do fil­mów, wystar­czy podać swój adres e‑mail. War­to :-) poćwi­czyć też angielski..

lawton_videos