(Pol­ski)

FILOZORIAHISTORIA IDEI PERMAKULTURY: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły eks­tra… Masa­no­bu Fuku­oka, natu­ral­ne rol­nic­two i upra­wa syner­gicz­na. Rudolf Ste­iner, bio­dy­na­mi­ka i inne filo­zo­ficz­ne korze­nie aż po pre­hi­sto­rię, Jared Dia­mond, a tak­że Deep Eco­lo­gy, czy­li głę­bo­ka eko­lo­gia jako permakultura…